Podnikanie v RaS

6403 podnikanie v remeslách a službách

2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov - študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v učebnom odbore so zameraním na riadenie zariadení malého a stredného podnikania, pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť.

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Možnosti ďalšieho štúdia - pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.