Obch. akadémia

6317 M obchodná akadémia

4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy - študijný odbor pre záujemcu o prácu v odborno-ekonomickej oblasti na mieste účtovníka, administratívneho pracovníka, fakturanta, referenta, pokladníka a pod.

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Možnosti ďalšieho štúdia - pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.