Agromechanizátor

4524 H agromechanizátor, opravár

3-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy – učebný odbor pre záujemcu o prácu v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím a rozvojom vidieka aj vrátane traktorista, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení. Žiak získa počas štúdia vodičské oprávnenie skupiny „T“.

Absolvent získa stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia - vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.