Začiatky školy sú spojené s rokom 1920, kedy vznikla novomestská obecná učňovská škola, prvá v regióne. Poskytovala vzdelanie a kvalifikáciu učňom, pripravujúcim sa na robotnícke povolania a život v živnostenskom stave. Aj preto sa škola až do dnešných čias orientuje na praktické potreby obyvateľov mesta i regiónu. Tomu zodpovedá aj štruktúra a charakter ponúkaných odborov - sú to učebné i študijné odbory z oblasti obchodu, remesiel a služieb. Absolventi učebných odborov majú možnosť v nadstavbovom štúdiu získať úplné stredné odborné vzdelanie. Škola mení prístup pedagógov k žiakom na partnerský a vo vzdelávaní mladej generácie preferuje nové postupy a metódy. Je zapojená do systému duálneho vzdelávania a stavia na spolupráci s firmami, podnikateľmi i záujmovými združeniami.

Naše top

 • vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov,
 • príprava na podnikanie,
 • duálne vzdelávanie a spolupráca s regionálnymi podnikateľskými subjektmi,
 • odborné stáže študentov: Švajčiarsko, Nemecko, Cyprus, Grécko,
 • odborné tuzemské aj zahraničné exkurzie a výlety,
 • certifikované kurzy barman, barista, animátor voľného času,
 • certifikáty účtovných programov firmy Kros,
 • partnerstvo s Junior Achievement Slovensko,
 • DOFE – vzdelávací program,
 • národný certifikát kvality eTwinning,
 • celoštátne úspechy v jednotlivých odboroch.

Výhody školy

 • zameranie na podnikateľské vzdelávanie,
 • zrekonštruované budovy a interiér školy,
 • nová moderná telocvičňa,
 • multimediálne učebne,
 • špecializované odborné učebne,
 • zabezpečenie prípravy v autoškole,
 • lyžiarske kurzy.