Stolár

3355 H stolár

3-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy – učebný odbor pre záujemcu o prácu v drevospracujúcom priemysle, ako je stolár, stavebný stolár, výrobca nábytku, montážny pracovník vo výrobe nábytku a pod.

Absolvent získa stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia - vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.