OBCHODNÉ podmienky pre portál stredných škôl KamNaStrednu.sk

(ďalej len "Obchodné podmienky")

 

Článok 1.

Účel servera KamNaStrednu.sk

 1. Portál KamNaStrednu.sk je internetová služba dostupná na internetovej adrese https://www. KamNaStrednu.sk. Portál KamNaStrednu.sk je definovaný ako miesto, kde môžu klienti, definovaní nižšie, zverejňovať prehľad svojich služieb, ponúk a požiadaviek. Portál  KamNaStrednu.sk v tomto zmysle zaisťuje zverejňovanie informácií klientov a ich sprístupňovanie užívateľom v zmysle týchto Obchodných podmienok.
 2. Údaje na portáli KamNaStrednu.sk sú pre klientov publikované bezplatne.

 

Článok 2.

Zmluvné strany Obchodných podmienok a predmet Obchodných podmienok

 1. Plnenie Obchodných podmienok je záväzné pre nasledujúce zmluvné strany:
 1. Prevádzkovateľ portálu KamNaStrednu.sk je:

spoločnosť Národné kariérne centrum SK, s.r.o., Jazdecká 65, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 50374851,  ktorá je registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Odd. Sro., vložka č. 37907/T,  ktorá je zároveň správcom technickej časti portálu (ďalej len "prevádzkovateľ"),

 1. Klient portálu KamNaStrednu.sk:

                  Klientom portálu KamNaStrednu.sk sa môžu stať stredné školy na území Slovenskej republiky (ďalej len "klient"). Klientom portálu KamNaStrednu.sk sa stredná škola na území Slovenskej republiky stáva po zaregistrovaní do on-line systému portálu KamNaStrednu.sk, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a klientom, ktoré sa týkajú zverejňovania prehľadu služieb, ponúk a požiadaviek klienta na portáli KamNaStrednu.sk, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

Článok 3.

Spôsob registrácie klienta

 1. K registrácii strednej školy na portál KamNaStrednu.sk dôjde vyplnením a odoslaním riadne vyplneného registračného formulára, uvedeného v článku 5. ods. 3 týchto Obchodných podmienok, ktorý je dostupný na linku na podstránku https://www. KamNaStrednu.sk, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Memorandum o zapojení sa do projektu Končím školu medzi prevádzkovateľom a  strednou školou (klientom) (ďalej len registračný formulár"). 
 2. Po odoslaní registračného formulára zašle prevádzkovateľ klientovi užívateľské meno a dočasné heslo do emailu, ktorý klient uvedie pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk.  Klient si môže zmeniť heslo, pod ktorým sa bude prihlasovať na svoj účet. Za správnosť, pravdivosť a  úplnosť údajov uvedených pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk zodpovedá výlučne registrujúci sa klient. Každý klient môže mať len jeden užívateľský účet na portáli KamNaStrednu.sk.
 3. Odoslaním registračného formulára  podmienok  je klientovi aktivovaný klientsky účet, ktorý si môže klient voľne upravovať. Spolu s klientskym účtom má klient prístup do plnej verzie systému portálu KamNaStrednu.sk. Plná verzia znamená, že klient má k dispozícií všetky existujúce funkcie, ktoré portál KamnaStrednu.sk ponúka na prezentáciu strednej školy (klienta).  Klient je povinný heslo chrániť pred stratou, krádežou alebo iným zneužitím/využitím a zodpovedá za jeho zneužitie.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu na portál KamNaStrednu.sk aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť registráciu na portál KamNaStrednu.sk, ak bude registráciou ohrozený prevádzkovateľ, jeho práva alebo právom chránené záujmy, či práva alebo právom chránené záujmy ostatných používateľov portálu KamNaStrednu.sk.  Registráciou na portál KamNaStrednu.sk udeľuje klient súhlas so zasielaním údajov a informácii prevádzkovateľom do emailovej schránky uvedenej klientom pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk, či úkonov smerujúcich k vzniku, zmene alebo zániku právnych vzťahov založených medzi prevádzkovateľom a klientom na základe týchto Obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi. Zasielanie do emailovej schránky klienta prevádzkovateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam); takáto emailová schránka klienta musí byť po celý čas registrácie klienta na portáli KamNaStrednu.sk funkčná.
 2. Klient zodpovedá za aktuálnosť údajov, ktoré uvedie pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk.

 

Článok 4.

Zverejnenie informácií na portáli  KamNaStrednu.sk

 1. V rámci zverejňovania informácií na portáli KamNaStrednu.sk môže klient po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla ďalej uvádzať, doplňovať či upravovať tieto údaje, ktoré budú na portáli KamNaStrednu.sk zobrazené, ako:
 2. Logo, názov školy, adresa školy, webstránka, email a telefonické spojenie,
 3. Základný popis školy, študijné zameranie, súčasť duálneho vzdelávania, TOP udalosť (napr.
 4. Deň otvorených dverí), ďalšie udalosti, ktoré škola pripravuje,
 5. Video a popis školy na podstránke Hlavná stránka školy,
 6. Novinky vo forme videa a popisu s limitovaným počtom znakov kategóriách Život v škole, Prehliadka školy, Naši učitelia, Kam po strednej, Úspešní absolventi. Týchto noviniek je možné pridať na portál KamNaStrednu.sk neobmedzené množstvo,
 7. Ďalšie funkcie, ktoré bude prevádzkovateľ portálu priebežne pridávať na portál KamNaStrednu.sk

 

Článok 5.

Spolupráca prevádzkovateľa s klientom, Memorandum o zapojení sa do projektu Končím školu

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať všetkým klientom bezplatne rovnaké možnosti zobrazenia na portáli KamNaStrednu.sk a nebude akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať žiadnu strednú školu pri prednostnom zobrazení alebo zvýšenej viditeľnosti na portáli.
 2. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že sa zaväzuje v rámci tejto spolupráce neumiestniť akýkoľvek závadný obsah, iba reklamný banner, ktorého podoba je uvedená na http://www.KamNaStrednu.sk/spolupraca, a to vrátane zdrojových kódov.
 3. K začatiu a trvaniu spolupráce prevádzkovateľa a klienta je potrebné zo strany klienta vyplniť a odoslať online formulár podľa článku 3. ods. 1 týchto Obchodných podmienok, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Memorandum o zapojení sa do projektu Končím školumedzi prevádzkovateľom a strednou školou (klientom) (ďalej len "Memorandum"). Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť jeho odoslaním spolu s registračným formulárom pri registrácii klienta na portál KamNaStrednu.sk. Meniť obsah Memoranda môžu prevádzkovateľ a klient prostredníctvom emailu prevádzkovateľa uvedeného na portáli KamNaStrednu.sk a emailu klienta uvedeného pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk, ak sa prevádzkovateľ a klient nedohodnú inak.

 

Článok 6.

Neplnenie podmienok spolupráce

 1. V prípade, že stredná škola nevyplní a neodošle online  formulár na portál KamNaStrednu.sk podľa článku 3. ods.  1 týchto Obchodných podmienok, nebude na tento portál zaregistrovaná.
 2. V prípade, že stredná škola (klient) nesplní niektorú z podmienok  uvedených v Memorande, prevádzkovateľ posiela strednej škole (klientovi) email s informáciou o neplnení Memoranda; tento email zasiela prevádzkovateľ klientovi prostredníctvom emailu,  ktorý uvedie klient pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk. 
 3. V prípade, že stredná škola (klient) nesplní niektorú z podmienok uvedených v Memorande                            napriek zaslaniu informácie o neplnení Memoranda podľa článku 6. ods. 2 týchto Obchodných podmienok prevádzkovateľom, pošle prevádzkovateľ strednej škole (klientovi) opätovne email s informáciou o neplnení Memoranda; tento email zasiela prevádzkovateľ klientovi prostredníctvom emailu, ktorý uvedie klient pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk.
 4. V prípade, že ani napriek opakovanej výzve prevádzkovateľa  v zmysle článku 6 ods. 3 týchto Obchodných podmienok, nedôjde k náprave do 15 dní po tejto opakovanej výzve  prevádzkovateľa, zašle prevádzkovateľ klientovi email s informáciou o pozastavení platnosti hesla v rámci 15 dní a vypnutí profilu školy (klienta) v priebehu 60 dní; tento email zasiela prevádzkovateľ klientovi prostredníctvom emailu, ktorý uvedie klient pri registrácii                             na portál KamNaStrednu.sk.
 5. V prípade, že nepríde k náprave v rámci uvedených termínov podľa článku 6. ods. 2 a 3 týchto Obchodných podmienok, prevádzkovateľ vypína profil strednej školy (klienta) a posiela  strednej škole (klientovi) písomné oznámenie o ukončení spolupráce prostredníctvom emailu, ktorý uvedie klient pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk., pričom doručením takéhoto oznámenia o ukončení spolupráce strednej škole (klientovi), sa končí spolupráca medzi strednou školou (klientom) a prevádzkovateľom a stráca platnosť a účinnosť Memorandum, ak sa stredná škola (klient) a prevádzkovateľ nedohodnú výslovne písomne inak.

 

 

 

Článok 7.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ aktivuje účet klienta a pošle mu prístupové údaje na email, ktorý uviedol pri registrácii a to do 2 pracovných dní po registrácii na portáli KamNaStrednu.sk.
 2. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek, v akomkoľvek rozsahu a akýmkoľvek spôsobom zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu servera.
 3. Prevádzkovateľ má právo využiť databázu registrovaných škôl k osloveniu s obchodnou ponukou (obchodné oznámenie).
 4. Registrácia a využívanie portálu KamNaStrednu.sk klientom podľa týchto Obchodných podmienok je bezplatné.
 5. Klienti sú povinní v rámci úprav svojich účtov dodržiavať všeobecne platné mravné, etické i zákonné pravidlá. Klienti sú povinní publikovať v rámci svojich účtov iba informácie, ktoré súvisia s činnosťou školy (klienta). Klientom je prísne zakázané publikovať v rámci portálu KamNaStrednu.sk informácie klamné, zavádzajúce alebo údaje, ktoré sú akokoľvek v rozpore s dobrými mravmi či s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Klient nebude uvádzať na portáli KamNaStrednu.sk také údaje, ktoré poškodzujú dobré meno/povesť tretej osoby.
 6. Výlučne klient zodpovedá za obsah a informácie, ktoré uvedie na portáli KamNaStrednu.sk a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré klient uvedie na portál KamNaStrednu.sk.
 7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či informácie a obsah uvedený na portáli KamNaStrednu.sk je v súlade s právnymi predpismi/nie je v rozpore s právnymi predpismi.                  V prípade, že prevádzkovateľ zistí závažné porušenie povinností klientov, vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia celý účet takého klienta bez akejkoľvek náhrady a ďalšej povinnosti voči klientovi odstrániť, a tým s klientom bez náhrady okamžite ukončiť zmluvný vzťah definovaný Obchodnými podmienkami. V prípade podľa predchádzajúcej vety sa zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom  a klientom končí  zrušením celého účtu klienta.
 8. Prevádzkovateľ nie je povinný preverovať pravdivosť/úplnosť/aktuálnosť informácii   a obsahu uverejneného klientom na portáli KamNaStrednu.sk, alebo ich súlad/rozpor s právnymi predpismi.
 9. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že informácie a obsah uverejnený na portáli KamNaStrednu.sk klientom sú informáciami  a obsahom uverejneným klientom, nie sú informáciami  a obsahom uverejnenými prevádzkovateľom, a preto prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie a obsah uverejnený klientom na portáli KamNaStrednu.sk, a za akékoľvek plnenie/neplnenie si povinností takéhoto klienta voči tretím osobám.
 10. Klient sa zaväzuje, že nebude zverejňovať také údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Informácie a obsah uvádzaný klientom na portáli KamNaStrednu.sk musia byť uvedené v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo jazyka,                   v ktorom sú informácie (obsah) uvádzané.
 11. Za všetky informácie  a obsah publikované a zobrazované v rámci klientskych účtov zodpovedajú výlučne klienti, a v žiadnom prípade nezodpovedá prevádzkovateľ portálu KamNaStrednu.sk.
 12. Ktokoľvek môže bezodplatne prehliadať portál KamNaStrednu.sk v rozsahu sprístupnenom prevádzkovateľom na stránke www. KamNaStrednu.sk. Bez predchádzajúceho  súhlasu klienta si nemožno robiť kópie alebo záznamy  alebo stiahnutia v akejkoľvek forme z  portálu KamNaStrednu.sk.
 13. Klient môže využívať portál KamNaStrednu.sk, ak to tieto Obchodné podmienky umožňujú/nevylučujú.
 14. Klient berie na vedomie, že vkladanie, upravovanie, dopĺňanie, nakladanie, či dispozícia                       s informáciami a obsahom na portáli KamNaStrednu.sk je výlučnou záležitosťou klienta a nejde                    o povinnosť prevádzkovateľa.
 15. Klient berie na vedomie, že služba portálu KamNaStrednu.sk nemusí byť nepretržite funkčná a môže dôjsť k jej výpadku alebo obmedzeniu jej dostupnosti z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je mimo kontroly prevádzkovateľa.
 16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť alebo výpadok verejnej internetovej siete alebo portálu KamNaStrednu.sk, ktorý je mimo kontroly prevádzkovateľa.
 17. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody alebo inú ujmu spôsobenú používaním portálu KamNaStrednu.sk, výpadkom funkčnosti/nefunkčnosťou portálu KamNaStrednu.sk.
 18. Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú údržbu systému prevádzky portálu KamNaStrednu.sk, a za týmto účelom môže dočasne obmedziť/úplne prerušiť funkčnosť portálu KamNaStrednu.sk, o čom bude prevádzkovateľ klienta na portáli KamNaStrednu.sk vopred informovať.
 19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek znehodnotenie/zneužitie informácií a obsahu uverejneného klientom na portáli KamNaStrednu.sk.
 20. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nároky tretích osôb voči klientovi v súvislosti                           so zverejnením informácii (obsahu) na portáli KamNaStrednu.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nároky medzi klientmi portálu KamNaStrednu.sk v súvislosti s využívaním portálu KamNaStrednu.sk.
 21. Prevádzkovateľ nezodpovedá, ak sa informácie a obsah uverejnený na portáli KamNaStrednu.sk dostanú na stránky rôznych internetových vyhľadávačov.
 22. Prevádzkovateľ môže okamžite pozastaviť/odmietnuť zverejňovanie informácii a obsahu                      na portáli KamNaStrednu.sk, ako aj ďalších služieb klientovi, ak činnosť/nečinnosť                           klienta bude mať za následok ohrozenie používania/funkčnosti/dostupnosti portálu KamNaStrednu.sk, alebo poskytovania služieb prevádzkovateľa na portáli KamNaStrednu.sk, prípadne plnenia ďalších povinností prevádzkovateľa voči jeho klientom na portáli KamNaStrednu.sk.
 23. Prevádzkovateľ môže skončiť spoluprácu (zmluvný vzťah) pri zverejňovaní informácii a obsahu na portáli KamNaStrednu.sk založeného na základe týchto Obchodných podmienok aj bez uvedenia dôvodu, a to oznámením o skončení spolupráce na email klienta uvedený klientom                    pri registrácii na portál KamNaStrednu.sk, čím sa končí spolupráca medzi prevádzkovateľom a klientom založená v zmysle týchto Obchodných podmienok, a stráca platnosť a účinnosť Memorandum.  
 24. Klient môže skončiť spoluprácu (zmluvný vzťah) pri zverejňovaní informácii a obsahu na portáli KamNaStrednu.sk založeného na základe týchto Obchodných podmienok aj bez uvedenia dôvodu, a to oznámením o skončení spolupráce na email prevádzkovateľa uvedený na portáli KamNaStrednu.sk, čím sa skončí spolupráca medzi prevádzkovateľom a klientom založená                       v zmysle týchto Obchodných podmienok, a stráca platnosť a účinnosť Memorandum.                          
 25. Po skončení spolupráce (zmluvného vzťahu) medzi prevádzkovateľom a klientom založenej na základe týchto Obchodných podmienok, zruší Prevádzkovateľ účet klienta na portáli KamNaStrednu.sk. Uvedené v tomto odseku platí, ak sa prevádzkovateľ a klient nedohodnú výslovne písomne inak. 

 

Článok 8.

Autorské práva

 1. Všetky informácie publikované v písomnej, grafickej či inej podobe na portáli KamNaStrednu.sk (ak nie je výslovne uvedené inak), sú chránené podľa zákona č. 185/2015  Z. z. Autorský zákon               v znení neskorších predpisov. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a jednotlivých klientov nesmú byť žiadne údaje publikované na iných miestach internetu, v tlačenej ani elektronickej podobe (okrem čiastočných citácií povolených príslušným zákonom). Informácie sú zdarma určené výhradne pre osobnú potrebu všetkým klientom a užívateľom, definovaným                                   v Obchodných podmienkach pre KamNaStrednu.sk.
 2. Akýmkoľvek tretím osobám, ktoré k tomu nemajú oprávnenie, je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu servera KamNaStrednu.sk. Zároveň je zakázané zasahovať                   do prevádzky portálu KamNaStrednu.sk z technického hľadiska.

 

Článok 9.

Komunikácia prevádzkovateľa a klienta

 1. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a klientom prebieha elektronicky prostredníctvom portálu KamNaStrednu.sk, alebo emailom, alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach, či osobitne zmluvne dohodnutým. V prípade komunikácie prostredníctvom emailu nastane fikcia doručenia emailom na piaty deň nasledujúci po dni odoslania emailu, aj keď sa adresát nedozvedel o jeho obsahu.
 2. Ak prevádzkovateľ alebo klient okamžite skončí ich spoluprácu/zmluvný vzťah založený                          na základe týchto Obchodných podmienok, musí byť takéto okamžité skončenie spolupráce/zmluvného vzťahu zmluvnej strane, ktorej je určené, doručené prostredníctvom emailu.  Fikcia doručenia emailom nastane na piaty deň od odoslanie emailu, ktorého obsahom je podpísané okamžité skončenie spolupráce/zmluvného vzťahu, aj keď sa adresát nedozvedel o ukončení spolupráce/zmluvného vzťahu.

 

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením  na internetovej stránke www.KamNaStrednu.sk. Aktuálne znenie textu Obchodných podmienok pre KamNaStrednu.sk sú v elektronickej podobe k dispozícii na serveri KamNaStrednu.sk.                            V tlačenej podobe sú k dispozícii priamo u prevádzkovateľa servera.
 2. Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Obchodnými podmienkami priamo neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
 3. Ak prevádzkovateľ a klient uzatvoria osobitnú zmluvu/dohodu, v ktorej sa  odchylne                dohodnú od ustanovení týchto Obchodných podmienok, má takáto ich zmluva/dohoda prednosť                      pred ustanoveniami Obchodných podmienok.
 4. Prevádzkovateľ môže meniť tieto Obchodné podmienky zverejnením ich zmien na internetovej stránke www.KamNaStrednu.sk. Prevádzkovateľ môže nahradiť tieto Obchodné podmienky novými uverejnením nového znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www. KamNaStrednu.sk. Zmeny/doplnky/nové znenie Obchodných podmienok nadobúdajú  účinnosť ich uverejnením na internetovej stránke www. KamNaStrednu.sk. Prevádzkovateľ má právo zmeniť obsah týchto Obchodných podmienok i bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Akékoľvek spory medzi prevádzkovateľom a klientom, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s týmito Obchodnými podmienkami budú riešené predovšetkým zmierlivo mimosúdnou cestou. Ak k takejto dohode nedôjde, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.
 6. Porušení Obchodných podmienok oprávňuje prevádzkovateľa k podniknutiu zodpovedajúcich právnych krokov alebo k prijatiu iných opatrení povolených právnym poriadkom Slovenskej republiky vo veci ochrany práv a majetkových záujmov voči klientovi či inej osobe, ktorá súčasne na strane jednej užíva služieb servera KamNaStrednu.sk a na strane druhej nerešpektuje Obchodné podmienky určené k prevádzkovaniu, prístupu a užívaniu servera KamNaStrednu.sk.