MEMORANDUM
o zapojení sa do projektu Končím školu

 (ďalej len Memorandum”)

A. Strany Memoranda

Národné kariérne centrum SK, s.r.o.
Jazdecká 8686/65
Trnava 917 01
IČO: 50374851
DIČ: 2120297575
IČ DPH: SK2120297575
registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Odd. S.r.o., vložka č. 37907/T
(ďalej len „ NAKAC")

a

Stredná škola
(ďalej len „SŠ")

B. Preambula

Projekt Končím školu má za cieľ pomôcť študentom základných, stredných a vysokých škôl pri výbere štúdia alebo zamestnania. Chceme študentom a ich rodičom podrobne predstaviť školy a zamestnávateľov hlavne prostredníctvom videa a fotografií. Dôležitou súčasťou projektu je informovať o možností uplatnenia po ukončení štúdia.

Projekt Končím strednú bude mať niekoľko komunikačných nástrojov:

 • videoportál Kam na strednú
 • výstava Kam na vysokú / Deň s firmami v regiónoch Slovenska
 • časopis Kam po strednej (online a printová verzia)
 • virtuálne Dni otvorených dverí (vDOD)
 • virtuálne prehliadky zamestnávateľov

C. Účel Memoranda

Účelom tohto Memoranda je vymedzenie rámca spolupráce NAKAC a SŠ v oblasti:

 • prezentácie stredných škôl na portáli Kam na strednú
 • informovania stredoškolákov o možnostiach pomaturitného štúdia
 • prezentácie zamestnávateľov, ktorí ponúkajú prácu absolventom stredných škôl

D. Obsah spolupráce

Spolupráca strán Memoranda spočíva najmä:

 • bezplatnom poskytnutí priestoru stredným školám na video portáli Kam po strednej
 • poskytnutí informácií pre stredoškolákov ohľadom možnosti pomaturitného štúdia alebo zamestnania
 • v organizovaní virtuálnych DOD, prednášok a prehliadok firiem

Spolupráca medzi stranami Memoranda nie je založená na finančnom plnení.

NAKAC sa zaväzuje, že stredné školy, ktoré sú súčasťou projektu Končím školu, majú k dispozícií:

 • bezplatnú prezentáciu na portáli Kam na strednú (kamnastrednu.sk) v plnom profile
 • portál Kam na strednú nebude akokoľvek zvýhodňovať žiadnu strednú školu pri prednostnom zobrazení, alebo zvýšenej viditeľnosti na portáli
 • portál bude intenzívne propagovaný na základných školách na Slovensku

Stredná škola, ktorá je súčasťou projektu Končím školu:

 • umiestni do 5 dni od získania prístupu na portál stredných škôl na hlavnej stránke webu svojej strednej školy banner projektu Končím školu, ktorý je presmerovaný na stránku www.nakac.sk. NAKAC poskytne banner škole prostredníctvom emailu
 • zorganizuje účasť študentov z maturitného, prípadne z posledných dvoch ročníkov na výstave Kam na vysokú v ich regióne, ak sa škola nachádza do 35 km od miesta konania výstavy. Škola informuje 5 dní pred výstavou o počte študentov a termíne príchodu na info@nakac.sk. Výstava Kam na vysokú sa uskutoční nasledovne:
 • Trnava, 01.02.2022, Hotel Holiday Inn (Hornopotočná 5)
 • Trenčín, 02.02.2022, Piano Club (Pod Sokolicami 518/12)
 • Žilina, 03.02.2022, Hotel Slovakia (Antona Bernoláka 3231,2A)
 • Banská Bystrica, 08.02.2022, Hotel LUX (Námestie Slobody 2)
 • Poprad, 09.02.2022, Hotel Satel (Mnoheľova 826/5)
 • Košice, 10.02.2022, Spoločenský pavilón (Trieda SNP 61)
 • Prešov, 11.02.2022, Spojená škola (Ľ. Podjavorinskej 22)
 • zorganizuje študentov pri virtuálnych Dňoch otvorených dverí vysokých škôl a virtuálnych prehliadkach zamestnávateľov. Škola zabezpečí účasť jednej celej triedy (študenti 4., prípadne 3. ročníkov) v počítačovej miestnosti školy v dohodnutom termíne a ich pripojenie na online vysielanie. Škola informuje 5 dní pred podujatím o počte študentov a termíne príchodu na info@nakac.sk
 • zdieľa aktuálne informácie študentom (napr. o novom vydaní časopisu Kam po strednej, kalendáru Dňa otvorených dverí a podobne) prostredníctvom EduPage a sociálnych sieti školy. Informácie dodá škole NAKAC prostredníctvom emailu.
 • škola určí kontaktnú osobu (zvyčajne kariérny poradca), s ktorou bude NAKAC komunikovať ohľadom jednotlivých bodov uvedených vyššie. Škola pošle informácie o kontaktnej osobe na info@nakac.sk.

E. Ostatné dojednania

Strany Memoranda budú spoluprácu realizovať po vzájomnej dohode. V prípade vzniku otázok súvisiacich so spoluprácou ich budú strany Memoranda riešiť v súlade s jeho predmetom a účelom tak, aby nedošlo k zmareniu jeho účelu.

F. Záverečné ustanovenia

Národné kariérne centrum SK, s.r.o. (NAKAC) prevádzkuje portál na webovej stránke www.KamNaStrednu.sk. Portál KamNaStrednu.sk prevádzkuje NAKAC v zmysle Obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na webovej stránke KamNaStrednu.sk. Memorandum vyjadruje a deklaruje  záujem strán spolupracovať v oblasti informovania študentov a nezakladajú stranám Memoranda priamo vymáhateľné práva a povinnosti. Memorandum je uverejnené na podstránke https://www.koncimskolu.sk/memorandum-o-spolupraci, na ktorej je prevádzkovaný portál KamNaStrednu.sk. Memorandum je neoddeliteľnou súčasťou online formulára, ktorý vypĺňa SŠ  pri jej registrácii na portál KaNaStrednu.sk. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť jeho odoslaním spolu s online formulárom pri registrácii SŠ na portál KamNaStrednu.sk. Ak je Memorandum len v písomnej forme, nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom oboma stranami. Meniť, aktualizovať alebo dopĺňať Memorandum je možné v písomnej forme na základe dohody oboch strán Memoranda, ak  z Obchodných podmienok nevyplýva niečo iné. Každá zo strán Memoranda má právo písomným oznámením druhej strane ukončiť platnosť a účinnosť tohto Memoranda.

V Trnave dňa 15.07.2021