Obch. pracovník

6442 K obchodný pracovník

4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy - študijný odbor pre záujemcu o prácu v oblasti obchodu a obchodných služieb vo funkcii vedúceho predajne, expedície, skladového hospodárstva, predaja, riaditeľa maloobchodnej prevádzky, obchodného zástupcu, nákupcu, hlavného pokladníka a pod.

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, absolvent získa aj výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia - pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.