Manažm. reg. CR

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Ide o 4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy - študijný odbor pre záujemcu o prácu v cestovnom ruchu v pozícii pracovník cestovnej kancelárie, agentúry, delegát cestovnej kancelárie, sprievodca, animátor, hotelový recepčný, organizátor kongresov, veľtrhov a výstav a pod.

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Možnosti ďalšieho štúdia - pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.