Prijímacie skúšky 2021/2022

Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka

pre školský rok 2021 / 2022

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č.
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021, č. 2021/10124:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.januára 2021.

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole v súboroch na stiahnutie:

https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA DENNÉHO ŠTÚDIA:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

 1. kolo: prvý termín:      3. máj 2021

              druhý termín :   10. máj 2021

2. kolo / v prípade nenaplneného počtu miest/ : termín - 22. jún 2021

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8.04.2021.

Do zoznamu uchádzačov o prijatie na štúdium zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaslaná na SOŠA najneskôr do 16. apríla 2021.

Systém duálneho vzdelávania - /SDV/:

Žiaci prijatí zamestnávateľmi do duálnej formy štúdia pripoja k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydaného zamestnávateľom. Škola musí mať so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok budú žiaci prijímaní do systému duálneho vzdelávania samostatne podľa § 67 ods.4 a) zákona č. 245/2008 Z. z. ), pričom to neznamená, že po tomto termíne sa žiaci do systému duálneho vzdelávania už nemôžu zapojiť.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV DENNÉHO ŠTÚDIA:

S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU

Riaditeľka SOŠ automobilovej pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Prijímacie skúšky budú pozostávať z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole.

Kritériá prijatia do študijných odborov

1. Do prvého ročníka študijného odboru SOŠA môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

  • získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) .
  • úspešne vykonal prijímaciu skúšku
  • je zdravotne spôsobilý

2. Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe súčtu bodov, ktoré žiak získa za:

  • Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (maximálne 30 bodov, úspešné vykonanie skúšky 6 a viac bodov )
  • Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky (maximálne 30 bodov, úspešné vykonanie skúšky 6 a viac bodov )
  • V prípade záujmu o dva odbory na našej škole  žiak získa  10 bodov
  • Pri zníženej známke zo správania, budú uchádzačom odpočítané body nasledovne:
 • uspokojivé (2) - 4 b
 • menej uspokojivé (3) – 6 b
 • neuspokojivé (4) - 8 b

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov. Žiak môže získať maximálne 70 bodov.

3. Uchádzač, ktorý podá prihlášky na dva študijné odbory SOŠ automobilovú Moldavská cesta2, Košice (1. a 2. termín) môže vykonať prijímacie skúšky len raz - v prvom termíne. V tom prípade, výsledky skúšok sa mu automaticky započítavajú aj ako výsledky pre prijímacie skúšky v druhom odbore zvoleného  na našej škole.

4. Ak nastane rovnosť bodov v poradovníku uchádzačov, rozhodnú ďalšie kritériá, v nasledovnom poradí:

  • zmenená pracovná schopnosť (§ 67 ods.3 zákona č. 245/2008 )
  • úspešnosť a umiestnenie v obvodných alebo vyšších kolách niektorej z predmetových olympiád (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, olympiáda v cudzích jazykoch) (§ 67 ods.5 zákona č. 245/2008 )
  • lepší priemer známok (bez výchovných predmetov) v 1. polroku 9. ročníka.

5. U uchádzača, ktorý nesplní ustanovenia § 66 ods. 9 školského zákona a nezúčastní sa prijímacej skúšky v riadnom termíne bez ospravedlnenia, je prijímacia skúška považovaná za neúspešnú, nakoľko neboli splnené kritériá prijímacieho konania.

6. Úpravy hodnotenia žiakov so zdravotným znevýhodnením na základe § 95 ods. 3 zákona č. 245/2008:

 • predĺženie času o 50% všetkým uchádzačom.

Úpravy hodnotenia sa týkajú iba tých žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí majú úpravu hodnotenia navrhnutú v odbornom posudku.

7. Po zhodnotení jednotlivých kritérií a spočítaní dosiahnutých bodov u všetkých uchádzačov hlásiacich sa v prvom a druhom termíne prijímacieho konania sa zostaví  poradovník úspešnosti v jednotlivých študijných odboroch, ktorý riaditeľka školy  zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky, t.j. do 12.05.2021. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV DENNÉHO ŠTÚDIA

Do trojročných učebných odborov pre školský rok 2021/2022 sa prijímacie skúšky nekonajú.

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe:

  1. priemerného prospechu za 1. polrok 9. ročníka ZŠ okrem výchovných predmetov
  2. v prípade rovnosti bodov v bode 1  rozhodnú ďalšie kritériá v tomto poradí:

- zmenená pracovná schopnosť

- známka z matematiky za 1. polrok 9. ročníka ZŠ

- lepšia známka zo správania 

Spoločné ustanovenia (študijné aj učebné odbory):

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2021. Termín prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest bude 22.06.2021 podľa vyššie uvedených kritérií.

Zoznam prijatých žiakov bez prijímacích skúšok bude zverejnený na webovom sídle školy www.sosake.sk a v budove školy najneskôr do 30.4.2021.

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 5 dní od dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 zákona č. 245/2008).

Kritériá k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 boli stanovené v spolupráci so zamestnávateľmi v SDV a prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26.01.2021.

Bez potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium  nemôže byť žiak zapísaný!

Ak uchádzač v uvedenom termíne nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné!

Riaditeľka školy prijme na uvoľnené miesto ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Vydané rozhodnutie o prijatí na štúdium v prijímacom konaní sa stáva neplatným v prípade, ak uchádzač úspešne neukončí deviaty ročník štúdia na ZŠ.

 

 

                                                                                                                 

RNDr. Jana Vargová

riaditeľka SOŠ automobilovej v Košiciach