Škola bola založená 1. novembra 1885 ako Riadna a prípravná remeselná škola v slobodnom kráľovskom meste Košice s mnohými učňovskými remeslami. Od tej doby prešla viacerými premenami a modernizáciami v oblasti zmeny názvu, zamerania, vzdelávania a pôsobenia na trhu práce. Od roku 2009 nesie názov Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

V dnešných dňoch školského roka 2020/2021 oslavujeme 135. výročie založenia tejto významnej inštitúcie.

Jednou z výrazných foriem získania finančných zdrojov na zabezpečenie modernizácie a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj priestorových a materiálno-technických podmienok školy, je zapájanie sa do rôznych projektov, ktorých vyhlasovateľmi, resp. realizátormi je buď EÚ, MŠVVaŠ SR, iné ministerstvá a inštitúty. Z najúspešnejších možno spomenúť nasledujúce:
„Učíme efektívne a moderne - inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP”
„Zvýšenie úrovne vyučovania AO odborov s podporou grafických systémov“
„SOŠ automobilová – brána do tvojej profesijnej budúcnosti“
„Dažďové záhrady“
a iné.

Škola sa zapojila do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie a  postupne začala  prechádza digitálnou reformou, aby zlepšila úroveň digitálnych zručností študentov a zvýšila digitálnu gramotnosť zamestnancov, aby vo veľkej miere sa využívalo IKT vo výchovnom a vzdelávacom procese.

V školskom roku 2018/2019 na post súčasnej riaditeľky nastupuje RNDr. JANA VARGOVÁ, vďaka ktorej sa rekonštruujú a modernizujú priestory školy a dielní, zlepšuje sa vybavenosť školy, realizovalo sa celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti a súťaže Zenit a prebiehajú nové projekty. Aktuálne ide o projekt s NFP z európskych štrukturálnych a investičných fondov „Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. V rámci projektu zvyšujeme digitalizáciu školy, zdokonaľujeme jej odbornú vybavenosť a pomocou extra hodín poskytujeme priestor pre rozširovanie základných vedomostí a zručností vo vzdelávaní.

Špecifické postavenie SOŠ automobilovej medzi ostatnými strednými školami je dané predovšetkým tým, že pripravuje žiakov na výkon povolaní v automobilovom, elektrotechnickom, strojárskom a dopravnom priemysle. Veľká pozornosť sa venuje praktickej príprave žiakov, od roku 2012 má ako jediná v Košickom samosprávnom kraji zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel a od školského roku 2015/2016 pripravuje študentov na povolanie aj v duálnom systéme vzdelávania. Silnými a stabilnými partnermi v duálnej forme sú najmä VSD a. s., U. S. Steel s. r. o.

Dnes pokračujeme v tradíciách rozvoja našej školy v rámci Košického samosprávneho kraja
v odboroch, ktoré sú nám vlastné.

Naši žiaci sa presadzujú nielen v celoslovenských technických súťažiach, ale aj v medzinárodných. Obsadzujú popredné miesta v súťažiach ZENIT, ENERSOL, SOČ, Autoopravár Junior.

DUÁLNA FORMA VZDELÁVANIA, v ktorej naša škola pokračuje v spolupráci s autoopravárenskými spoločnosťami je jednou z perspektívnych ciest priblíženia sa odbornej praxi a aj vyššej zamestnanosti našich absolventov.

Odbory zapojené do duálneho vzdelávania:   

2487 H autoopravár - mechanik, karosár, lakovník, elektrikár

2495 K autotronik - osobné automobily, nákladné automobily, motocykle, elektromobily

Poslaním školy je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania, budú schopní splniť požiadavky doby a budú prispôsobení trhu práce. Sme školou modernou, širokospektrálnou, personálne, materiálne a technicky dobre vybavenou, vzdelávajúcou rôzne vekové kategórie uchádzačov schopných uplatniť sa na spomínanom trhu práce. Za širokospektrálnosťou sa skrývajú rôzne formy štúdia, t.j. nielen denné, ale aj nadstavbové denné a diaľkové, externé skupinové s cieľom získania výučného listu v autoopravárenstve, ak už majú iné odborné strojárske alebo elektrotechnické vzdelanie.
Pod flexibilitou školy rozumieme pružne reagovať na často a rýchlo sa meniacu situáciu v legislatíve, na trhu práce, v požiadavkách podnikateľských subjektov.

Odbornosť vzdelávania zabezpečujú špecializované učebne zamerané na jednotlivé študijné a učebné odbory vybavené odbornými pomôckami, reálnymi súčiastkami z rôznych druhov automobilov, s ktorými žiaci prichádzajú do kontaktu v praxi. Všetky učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, dataprojektorom s pripojením na internet a audio systémom.

Odborná praktická príprava prebieha na externých pracoviskách v autorizovaných servisoch a dielňach odborného výcviku na Jarmočnej a Bielocerkevskej ulici. Žiaci sa v rámci praktického – odborného výcviku podieľajú na výkone praktických prác v rámci zákazkovej činnosti, uskutočňujú opravy motorových vozidiel, vyrovnávanie poškodených časti karosérii po haváriách, prípravy vozidiel na kontroly v rámci STK motorového vozidla, autoelektrikárske práce v rámci elektrického - elektronického vybavenia. Keďže v dielni je umiestnené zariadenie na prezúvanie pneumatík a vyvažovačka kolies, počas jesennej a jarnej sezóny vieme v rámci zákazkovej činnosti uspokojiť zákazníkov aj v tejto činnosti. Žiaci počas štúdia majú možnosť získať oprávnenie na vybratý druh zvárania.

Snahou školy a pedagogického zboru je naďalej venovať maximálne úsilie, možnosti, odbornosť a modernizovaný priestor na rozvoj a vzdelanie mládeže v odbornej oblasti. Stredná odborná škola automobilová od svojho založenia a aj v budúcnosti víta cieľavedomých mladých ľudí, ktorí túžia získať kvalitné odborné vzdelanie.