Odbor 2697 K Mechanik elektrotechnik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Štvorročný študijný odbor mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika, oblasť informačné technológie poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením s výučným listom.

Absolvent sa môže uplatniť ako montážny a servisný technik pre priemyselné a domové inštalácie,
pri výrobe a údržbe elektrických strojov a rozvodných zariadení. Je spôsobilý vykonávať elektrotechnické a elektromechanické práce, ktoré súvisia  s montážou a diagnostikovaním elektrozariadení, môže pracovať ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe a testovaní elektrotechnických zariadení. Uplatní sa  pri revízii a skúšaní spotrebnej a automatizačnej techniky, pri organizácii a riadení elektrární, navrhuje a realizuje elektroinštalačné rozvody. Môže pracovať v systéme počítačových sietí, pri konštrukcii a činnosti systému elektronických počítačov, periférnych zariadení a počítačových sietí.