Dielne na Bielocerkevskej ulici

V dielni na Bielocerkevskej ulici sa  v odbore 2697 K mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika oboznámia s aktuálnymi trendmi a odskúšajú si praktické zručnosti v bezpečnom prostredí, rôzne elektrotechnické merania. Získajú poznatky o elektromotoroch, transformátoroch, elektrických strojoch a elektrických spotrebičoch. Na cvičných paneloch si osvoja rôzne kombinácie zapojenia stýkačov, vyskúšajú si zapojenia  rozvádzačov a rozvodníc. Obohatia sa o praktické skúsenosti 
pri realizácii elektroinštalácie v budovách. Po úspešnom ukončení školy žiaci môžu získať osvedčenie  elektrotechnik §21 v súlade s Z. z. 508/2009.