Duálna forma vzdelávania

Špecifické postavenie SOŠ automobilovej medzi ostatnými strednými školami je dané predovšetkým tým, že pripravuje žiakov na výkon povolaní v automobilovom, elektrotechnickom, strojárskom a dopravnom priemysle. Veľká pozornosť sa venuje praktickej príprave žiakov, od roku 2012 má ako jediná v Košickom samosprávnom kraji zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre automobilový priemysel a od školského roku 2015/2016 pripravuje študentov na povolanie aj v duálnom systéme vzdelávania. Silnými a stabilnými partnermi v duálnej forme sú najmä VSD a. s., U. S. Steel s. r. o.

Odbory, ktoré sú zapojené do duálnej formy vzdelávania: 

-2487 H autoopravár

-2495 K autotronik