bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola automobilová