Keď skončím odbory murár a tesár

3661 H murár

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú doplnené základnými ekonomickými, ekologickými, technickými a technologickými poznatkami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii. Praktické vzdelávanie je zamerané na osvojovanie a upevňovanie zručností a spôsobilostí žiakov uvedených v profile absolventa. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.

 

3663 H tesár

Absolvent učebného odboru tesár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, samostatne vykonávať odborné tesárske práce, ručne i strojovo opracovávať drevo, kovy, plasty a sadrokartón, zhotovovať a rozoberať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie, ako napr. rampy, lávky, konštrukcie striech a drevených stropov.