Učebné odbory - 3 ročné

(6489 H) hostinský - učebný odbor pripravuje žiakov pre úsek obsluhy, prípravy jedál a poskytovania 
ubytovacích služieb so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích a ubytovacích služieb a 
so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

(3661 H) murár - Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z odborných predmetov a zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii. Praktické vzdelávanie je zamerané na osvojovanie a upevňovanie zručností a spôsobilostí žiakov.

(3663 H) tesár -  absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, samostatne vykonávať odborné tesárske práce, ručne i strojovo opracovávať drevo, kovy, plasty a sadrokartón, zhotovovať a rozoberať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie, ako napr. rampy, lávky, konštrukcie striech a drevených stropov.