História SZŠ TT

Stredná zdravotnícka škola Trnava – jej historické medzníky

 • 1951/1952
 • vznik Vyššej sociálnej školy (VSS) a Vyššej zdravotníckej školy (VZŠ) v budove gymnázia v Trnave
 • 1952/1953
 • premenovanie školy na Zdravotnícku školu v Trnave; vyučovali sa odbory zdravotná sestra a detská sestra; trojročné štúdium
 • 1955/1956
 • nové pomenovanie školy Stredná zdravotnícka škola v Trnave (SZŠ); predĺženie štúdia na štyri roky a ukončenie maturitnou skúškou
 • 1973/1974
 • ukončená výstavba školského internátu SZŠ
 • 1974/1975
 • škola sa presťahovala do novopostavenej budovy na Ulici Marka Daxnera
 • 1975/1976
 • k študijným odborom zdravotná sestra a detská sestra pribudol odbor ženská sestra v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu
 • 1991
 • škola sa stala samostatným správnym subjektom, riadená Ministerstvom zdravotnícka Slovenskej republiky (MZ SR)
 • 1992/1993
 • v škole sa otvorilo vyššie odborné štúdium (VOŠ) v štúdiu popri zamestnaní a postupne aj v dennej forme štúdia
 • 1998/1999
 • otvorenie nového štvorročného denného štúdia v odbore farmaceutický laborant a nadstavbového štúdia v odbore diplomovaný fyzioterapeut v dennej forme
 • 1999/2000
 • otvorenie odboru masér v štvorročnom dennom štúdiu
 • 2000/2001
 • otvorenie jednoročného odboru sanitár v externej forme štúdia
 • 2001/2002
 • zrušenie štvorročného študijného odboru všeobecná sestra; zriadenie štvorročného študijného odboru zdravotnícky asistent
 • od 1. júla 2002 je zriaďovateľom školy Trnavský samosprávny kraj
 • 2007/2008
 • tvorba školských vzdelávacích programov pre štvorročné študijné odbory
 • 2014/2015
 • otvorenie odboru zdravotnícky laborant v štvorročnom dennom štúdiu
 • 2016/2017
 • aktívna účasť v projektoch Erazmus+
 • 2019/2020
 • zmena odboru zdravotnícky asistent na odbor praktická sestra
 • 2021/2022
 • rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)