Učiteľský zbor

Učiteľský zbor

Veľký kolektív učiteľov – 64 členov strednej zdravotníckej školy tvoria učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov a učitelia odborných predmetov – lekári, fyzioterapeuti, farmaceuti, maséri, zdravotnícki laboranti a zdravotné sestry. Mnohí u nás pracujú ako externisti. V školskom internáte pracuje 6 vychovávateliek a od školského roku 2022/2023 na škole pôsobí aj školská psychologička.

 

Od šk. roku 2019/2020 je:

riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trnave PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH

+421 33 5914145

hrasnova.katarina@zupa-tt.sk

štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Eva Hašková

(zastrešuje všeobecno-vzdelávaciu zložku výučby všetkých študijných odborov)

+421 33 5914165

haskova.eva@zupa-tt.sk

zástupca riaditeľky školy Mgr. Juraj Takáč

(zastrešuje praktickú zložku výučby študijných odborov: zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, masér, praktická sestra v dennom aj večernom štúdiu a v pomaturitnom štúdiu: diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaná všeobecná sestra a praktickú zložku učebného odboru: sanitár)

+421 33 5914162

takac.juraj@zupa-tt.sk