Aktivity žiakov

Záujmy, krúžky, aktivity žiakov

Škola ponúka pestrý výber krúžkov rôzneho zamerania ˗ na ochranu života a zdravia (Dobrovoľníci SČK, Masáže pre verejnosť), na rozvoj  jazykových vedomostí a odborných zručností (Galenický krúžok), krúžky so zreteľom na rozvíjanie kreativity a talentu žiakov (Krúžok žurnalistiky, Varený – pečený, Tvorivé dielne, Literárno-dramatický krúžok, Voľný čas zmysluplne).

Žiaci majú možnosť byť spolutvorcami aktívneho života školy organizovaním akcií. V školskom časopise SOVA redaktorsky i autorsky zaznamenávajú aktivity školy, majú možnosť vyjadriť svoj názor, stávajú sa spolutvorcami nápadov, sú literárne činní. Zážitkové učenie je podporované účasťou žiakov na kultúrnych, spoločenských, športových aktivitách, na workshopoch, na predmetových olympiádach (olympiády anglického a nemeckého jazyka, chemická olympiáda, olympiáda ľudských práv) vedomostných kvízoch (iBobor, Matematický klokan, EXPERT geniality show), besedách a literárno-historických exkurziách (návšteva Osvienčimu, Múzea holokaustu v Seredi, Národnej rady SR, divadelných predstavení Slovenského národného divadla a mnohých iných).