Stredná zdravotnícka škola v Trnave

má takmer 70-ročnú tradíciu. V súčasnosti sú na škole aktivované štyri štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou: 5370M masér, 5361 M praktická sestra, 5308 M zdravotnícky laborant a 5311 M farmaceutický laborant.

Škola ponúka aj nadstavbové trojročné vyššie odborné štúdium v odbore: 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut a 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra, ukončené absolventskou skúškou. Pre záujemcov o externú formu štúdia škola ponúka dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium ˗ večerné v študijnom odbore 5361 N praktická sestra, ukončené maturitnou skúškou a jednoročné externé večerné štúdium v učebnom odbore 5371 H sanitár, ktoré je ukončené záverečnou skúškou.

VÝHODY ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE

 • vysoká miera uplatnenia absolventov na trhu práce v SR aj v EÚ
 • nízka nezamestnanosť
 • dôraz je kladený na odbornú zložku vzdelávania:
 • podpora odborných zručností (Euroweek)
 • účasť na odborných študijných stážach v Európe ˗ program Erasmus+ (Česká republika, Anglicko, Nemecko, Španielsko)
 • projektová výučba e-Twinning
 • taktické cvičenia so záchrannými zložkami - hasičmi, policajným zborom, záchranármi
 • aktivity zamerané na podporu zdravia a ochranu prírody (lyžiarsky výcvikový kurz, rôzne finančné zbierky na podporu a ochranu zdravia, Mobilný odber krvi)
 • aktívna účasť žiakov na odborných súťažiach (SOČ, Súťaž prvej pomoci, Mladý záchranár Trnavskej župy), odborných prednáškach a zahraničných exkurziách
 • ISIC preukaz
 • moderne zrekonštruované priestory školy (učebňa fyziky, biológie, multimediálna učebňa, odborné učebne pre fyzioterapeutov a masérov, pre ošetrovanie chorých, odborné učebne pre farmáciu, chemické laboratóriá, telocvičňa, posilňovňa)
 • súčasťou areálu školy sú školský internát a jedáleň, hádzanárske ihrisko a tenisové kurty
 • v priestoroch školy a školského internátu je voľný prístup na internet (wifi)  
 • klinická odborná prax prebieha v zdravotníckych zariadeniach (v nemocniciach, ambulanciách, sociálnych a kúpeľných zariadeniach a lekárňach)