Absolventi 2019/2020

Zo Štatistiky uplatnenia absolventov 4. ročníka SZŠ Trnava a absolventov vyššieho odborného štúdia v šk. r. 2019/2020 vyplýva, že medzi absolventmi študijného odboru praktická sestra (IV. A a IV. B) 68 %  žiakov pokračovalo v štúdiu na vysokej škole (najmä na Trnavskej univerzite v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave).

69 % absolventov študijného odboru farmaceutický laborant (IV. C) pokračovalo v štúdiu na vysokej škole (najmä na Univerzite Komenského v Bratislave na Farmaceutickej fakulte alebo Prírodovedeckej fakulte,  na Farmaceutickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe s detašovaným pracoviskom v Hradci Králové alebo na Trnavskej univerzite v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce). 

78 % absolventov študijného odboru zdravotnícky laborant (IV. G) pokračovalo v štúdiu na vysokej škole (na Trnavskej univerzite v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce alebo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Pedagogickej fakulte).

42 % absolventov študijného odboru masér (IV. E) pokračovalo v štúdiu na vysokej škole (na Fakulte zdravotníckych vied a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave) a 25 % pokračovalo v pomaturitnom študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut na našej škole.