technika a prevádzka dopravy

Študijný odbor zameraný na dopravu vznikol v školskom roku 1991/92 pod názvom doprava so zameraním na prevádzku a údržbu cestných vozidiel. Postupne sa obsahovo menil a transformoval na súčasný študijný odbor technika a prevádzka dopravy. Vyučovanie sa realizuje v moderných odborných laboratóriách a dielňach, vybavených diagnostickými prístrojmi, automobilmi a meracou technikou. Pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami aj praktickými spôsobilosťami tak, že absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú
samostatnú a technickú činnosť pri prevádzke, konštrukcii, diagnostike, výrobe, montáži a údržbe zariadení v doprave, poznajúc špecifiká systémov v týchto odvetviach. Absolvent má znalosť analytického riešenia problémov a schopnosť rozhodovať sa, ale aj byť samostatný a zodpovedný. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je absolvovanie praxe počas štúdia a nadobudnutie informačnej gramotnosti či znalosti ekonomických procesov  a základov projektového riadenia. Žiaci získavajú už počas štúdia v Autoškole pri SPŠ v Snine vodičské oprávnenie skupiny B za zvýhodnených podmienok.