elektrotechnika

Požiadavky dnešnej doby kladú veľký dôraz na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí so znalosťami automatizácie, robotiky a internetu vecí. Študijný odbor elektrotechnika SPŠ v Snine je zárukou kvalitného vzdelávania, ktorého  prioritou je pochopenie princípov automatizačnej techniky a automatického riadenia výrobných procesov, využitie výpočtovej techniky pri modelovaní regulačných a riadiacich  obvodov. Absolventi tohto študijného odboru získajú vedomosti a zručnosti v elektronike, návrhu plošných spojov, elektroinštalácií, elektrotechnickom meraní, programovaní v jazyku C s aplikáciou na mikropočítače a robotiku a programovaní PLC. Zároveň môžu získať aj Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. SPŠ v Snine je akreditovaná organizácia na poskytovanie vzdelávania v odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v oblasti elektrotechniky, organizuje kurzy, preškolenie a skúšky pre elektrotechnikov.