PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD. et PhD.

Aký je Váš terajší pracovný život a čomu sa v súčasnosti venujete?

Aktuálne pôsobím vo funkcii prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, zároveň som odborným asistentom predmetnej fakulty. Ak by som to na začiatok zhrnul do jednej vety, som vyštudovaný a pôsobím ako: teológ, sociálny pracovník, psychopéd, sektológ, supervízor a vysokoškolský pedagóg. Dohovorím sa anglicky, nemecky, rusky, taliansky a poľsky.

Pôsobil som alebo pôsobím ako študijný poradca pre dennú a externú formu štúdia, exhovorca sekcie pre Staroveké, byzantské a slovanské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, mám skúsenosti pri práci v projektovom tíme, spoluriešiteľ a zástupca menších i väčších domácich projektov, člen organizačných a vedeckých výborov domácich a medzinárodných konferencií. Člen redakčnej rady Časopisu Prešovskej univerzity v Prešove Na PUlze, výkonný redaktor vedecko-odborného recenzovaného zborníka Sociálna a duchovná revue, člen Rady vysokých škôl (RVŠ) so sídlom v Bratislave, člen Akademického senátu (AS) Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove PBF PU, člen Akademického senátu (AS) Prešovskej univerzity v Prešove PBF PU, spoluzakladateľ občianskeho združenia FILOKALIA, člen odborovej komisie pre doktorandský študijný odbor 3.1.14 Sociálna práca, člen AVSP - Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, Člen Vedeckej rady ecoletra.com, člen Študijnej komisie Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove AS PU, prednášajúci na Univerzite tretieho veku (UTV) v Centre celoživotného a kompetenčného vzdelávania (CCKV) PU v Prešove. Som dlhoročný anonymný Recenzent/ blind peer review process Reviewer medzinárodného žurnálu EDUCATION - International Journal of Applied Sociology – Scientific & Academic Publishing – indexovaného vo viacerých svetových triedach.

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:

2010 - Cena rektora za rok 2010 za spoločenské a behaviorálne vedy: humanitné vedy - teológia: monografia – Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí.

2019 – Ďakovný list rektora Prešovskej univerzity v Prešove ako členovi Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove za svedomitú a aktívnu prácu a prispenie k všestrannému rozvoju PU v Prešove.

Čo sa týka súčasného života, tak ten je v mnohom variabilný. Ide o skĺbenie mnohých aktivít v kontexte pracovnej pozície na univerzite na strane jednej a participácia na rodinných povinnostiach na strane druhej. Tieto roly sa v mnohom prelínajú a ako rodičovi a manželovi mi pomáhajú explicitnejšie riešiť konkrétne situácie. Som ženatý od roku 2001 s úžasnou ženou, mimochodom taktiež absolventkou našej Alma Mater a máme spolu dve krásne deti. Od roku 2008 som zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove. Pracovne som zaradený na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce, kde pôsobím od roku 2011. Predtým som tri roky pôsobil na Katedre systematickej teológie so zameraním na alternatívne religiózne skupiny v našej spoločnosti. S touto témou som vystúpil aj v RTVS v relácii „Sféry dôverné“. Na súčasnej katedre sa venujem predmetom, ktoré nejakým spôsobom bližšie špecifikujú človeka v jeho nepriaznivej životnej situácii s východiskami z pomáhajúcich vedných disciplín. Moja pozornosť je okrem iného zameraná na oblasť Tretieho sektora, kde prednášam predmet Sociálne podnikanie a Sociálna práca v treťom sektore. K tomu je pridružený predmet Manažment v sociálnej práci, Sociálne služby, Sociálna práca s rizikovými skupinami, Sociálna práca vo verejnej správe, Nezamestnanosť a trh práce, Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca a Etika v sociálnej práci. V poslednej dobe sa moja pozornosť upriamuje na pozíciu sociálnej práce v zdravotníctve, konkrétne som realizoval so svojím vedeckým tímom dvojročný projekt, ktorého výsledkom bola vedecká monografia pod názvom: „Sociálno-spirituálne atribúty v paliatívnej starostlivosti“. Výsledky v empirickej časti publikácie nám poodkryli nemálo problémov týkajúcich sa pacientov s onkologickým ochorením po chemoterapii, ktorí sú u nás liečení na Oddelení klinickej hematológie, Oddelení radiačnej onkológie a onkologickom oddelení. Zakomponovanie sociálneho pracovníka do sociálnej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením je v iných krajinách bežnou praxou. U nás je tento negatívny fenomén podkutý do výraznej miery finančným deficitom. Poukázali sme na dôležitosť jeho participácie v diferentných situáciách, kde využíva rôzne druhy terapií, ktoré pozitívne vplývajú na harmonický rozvoj mentálnej stránky pacienta po užití chemoterapie a jej následkoch. Musím tu len v krátkosti skonštatovať, že veda má zmysel len vtedy, ak jej výsledky pomáhajú konkrétnemu človeku. Toho sa musíme pridržiavať a dúfam, že aj moji budúci nasledovníci už budú môcť napísať, že práca ich predchodcov im v mnohom pootvorila tŕnisté cesty pri práci s reálnym klientom.

Aký študijný odbor ste vyštudovali v SPŠ v Snine? Čo Vám dalo štúdium v tejto škole do života?

Strednú priemyselnú školu strojnícku som ukončil v roku 1998 v odbore 238160.1 strojárstvo – stavba strojov.

Samozrejme, človek je v tomto smere nastavený na život reálny. Kontúry bytia sa zrazu zdajú byť reálne do tej miery, nakoľko sme schopní mu čeliť. Štúdium na strednej škole je u väčšiny žiakov nezabudnuteľné. Prichádzame v období postpubescencie a ako adolescenti mávame aj iný pohľad ako na rovesníkov, tak aj na pedagógov, ktorí s nami prišli do kontaktu. Nezabudnuteľnými sú predmety, ktorých popularitu výrazne determinujú jej prednášajúci. Štúdium bolo v mojom prípade dosť turbulentné. Mnohé predmety boli pre mňa úplnou neznámou. Možno aj preto, že výraznejšie som inklinoval k športovej činnosti a v tomto prípade to skĺbenie s tou študentskou časťou nebolo príliš priateľské. Podľa axiologického rebríčka bola moja najväčšia láska futbal, tomu som podriaďoval všetko. Po skončení strednej školy som nemal ani iné ambície ako trénovanie. Vybral som si túto cestu životom, no bohužiaľ nevyšla podľa mojich predstáv. Gymnastika veru nebola mojou silnou stránkou, a tak som zvolil iné alternatívy. Moje ďalšie kroky viedli trocha iným smerom, technické smerovanie som zamenil za humanitné a spoločenskovedné odbory.

Odišiel som na „skusy“ na Prešovskú univerzitu na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu, kde ma prijali a po úspešnom ukončení som trocha cestoval. Musím priznať, že po deviatich rokoch som si rozpomenul na maturitné vysvedčenie zo strednej školy, nakoľko som dostal ponuku pracovať v jednej nadnárodnej strojárenskej spoločnosti v logistike pre zahraničie v Prahe. K tomu mi „pomohlo“ doktorandské štúdium a diplom z vysokej školy s výraznou suportívnou vložkou maturitného vysvedčenia zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Snine. No nakoľko som sa chcel prioritne venovať školstvu, túto ponuku som logicky, i keď s ťažkým srdcom, odmietol.

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte som vyskúšal aj zahraničnú univerzitu. Často sa u nás hovorí, že naše školstvo nie je tak kvalitné a že presadiť sa tam z našej fakulty je priam nemožné. Mám rád výzvy a už o rok som bol držiteľom doktorátu z Karlovej univerzity v Prahe. Neskôr pribudli ešte dva a teda musím konštatovať, že kvalitným fundamentom bola bezpochyby SPŠ v Snine. Okrem iného som ukončil aj štúdium psychopédie na Pedagogickej fakulte PU v Prešove a ďalšie kvalifikačné vzdelávanie.

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Majte, prosím, svoje sny, pretože bez nich sa nemáte kam posúvať. I keď je to len sen, je to hlavný motív, ktorý Ti nedovolí poľaviť. Samozrejme, nie stále sa splní, ale ukáže Ti alternatívne cestičky, ktoré budú pre teba pravdepodobne lepšie.

Aké je motto Vášho života?

Nemusíte byť skvelí, aby ste začali, ale začnite, aby ste skvelí boli!

Vivat, crescat, floreat, alma mater nostra!