Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade = ŠKOLA, KTORÁ TI DÁ VIAC

Cirkevné gymnázium si vyberajú žiaci, ktorým záleží na dobrom vzdelaní s vlastnou profiláciou a chcú sa učiť pre život. Kvalitné vzdelanie zabezpečujú okrem tradičných aj netradičné, avšak pre život v súčasnej dobe, užitočné predmety zavedené v rámci projektu EU, a to: finančná a poistná matematika, podnikanie v cvičnej firme, biobádateľ, environmentálne praktiká, informatika v praxi, čitateľská gramotnosť a iné.

Škola rozbehla ekologické projekty, ktorých výsledné produkty budú slúžiť ako učebná pomôcka vo vzdelávacom procese.

V roku 2020 sme získali certifikát a vlajku Zelená škola. Máme ambíciu v programe Zelená škola pokračovať ďalej.

Minulý školský rok sa škola zapojila do projektu Využívaj energiu ekologicky. Ide o projekt Nórskych fondov a z fondov Ministerstva životného prostredia. Projekt obsahuje moderné technické opatrenia – montáž fotovoltaických panelov, osadenie smart-lavičiek, nákup e-kolobežiek a e-bicyklov – ktoré samy o sebe znamenajú prínos k ochrane životného prostredia. Ich hlavný prínos bude v tom, že sa budú využívať na zážitkové vzdelávanie. Teda žiaci sa nebudú len teoreticky učiť napr. o využívaní solárnej energie na výrobu elektriny, ale uvidia to v praxi na nainštalovanom zariadení s výkonom 10 kWh, ktoré pokryje potrebu napr. osvetlenia v celej škole. Navyše softvérová aplikácia im umožní sledovať aj to, ako sa efektívnosť a výkon fotovoltaických panelov na streche školy mení v závislosti od ročného obdobia, počasia a pod.

Projekt eTwinning rozbiehame od tohto školského roka. Ide o medzinárodné projekty v zmysle cezhraničnej spolupráce, výmeny informácií a zdokonaľovania sa nielen v cudzích jazykoch, ale aj v rozširovaní multikultúrneho spektra. Spolupracujúce krajiny pre žiakov gymnázia sú Nemecko, Taliansko, Chorvátsko, Grécko, Jordánsko, Portugalsko, Ukrajina, Turecko, Španielsko.

Škola ponúka všeobecné štúdium s vlastnou profiláciou v treťom a štvrtom ročníku, ďalej ponúka vyučovanie s rozšírením anglického jazyka metódou CLIL, pričom sa žiak učí 1 základný predmet v anglickom jazyku. Škola spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú bohaté skúsenosti zo života. Škola spolupracuje s ďalšími vzdelávacími inštitúciami, ako napr. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Prešovská Univerzita a pod. Škola sa môže pochváliť vysokou úspešnosťou v prijímacom konaní na VŠ. Navyše už niekoľko rokov vyučuje jednu hodinu anglického jazyka týždenne vo všetkých ročníkoch lektorka z Írska

Na základe údajov Ústavu informácií a prognóz školstva z r. 2015 boli absolventi nášho gymnázia zo všetkých gymnázií v okrese Poprad najúspešnejší v prijímacom konaní na slovenské VŠ. Na základe údajov INEKO naša škola v kategórii Skokan roka v šk. roku 2016/2017 získala 10. miesto, a to na celoslovenskej úrovni.

Tradičné overené hodnoty = životná stabilita. Škola investuje do žiaka nielen vzdelaním, ale aj duchovnou formáciou, čím sa stratégiou rozvoja zaraďuje medzi najkvalitnejšie školy s komplexným prístupom k žiakovi. Žiak môže dôkladnejšie spoznávať to, na čom v živote skutočne záleží. Žiak si nájde v škole priateľov „na tej istej vlne“ a voľný čas môže tráviť aj v školskej kaplnke. Škola stojí na pevných pilieroch „Boh – kvalita – dôvera“, čo je zárukou stability a rozvoja školy, ako aj vysoko kvalitného vzdelania pre žiaka. Veď je aj napísané: „....tým, čo (skutočne) hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.“ Žalm 34, verš 11

Škola ponúka žiakovi projekty, účasť na medzinárodných pobytoch prostredníctvom projektu Erasmus+, ktoré obohacujú žiakov o nenahraditeľné skúsenosti z iných kultúr, komunikáciu v anglickom jazyku a o nové priateľstvá. Otvorenosť svetu dáva možnosť žiakovi konfrontovať hodnoty jednotlivých spoločenstiev a uvedomiť si bohatstvá našej vlastnej kresťanskej kultúry. Žiaci sa môžu zúčastniť poznávacích zájazdov do Paríža, Viedne, Londýna, Budapešti, Krakova atď. Gymnázium je zapojené do viacerých projektov zameraných na podporu výchovno–vzdelávacieho procesu.

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade = TU SI DOMA