CLIL metóda – History in English

Integrované vyučovanie cudzieho jazyka v rámci dejepisu

CLIL – Content and Language Integrated Learning

Žiaci prvého a druhého  ročníka gymnázia tvorivou projektovou prácou, individuálne aj v tímovej kooperácii, aktívne používajú anglický jazyk ako médium na sprostredkovanie informácií o historických udalostiach a osobnostiach.

Vďaka CLIL metóde si tak žiaci zlepšujú komunikačné zručnosti, postupne nadobúdajú sebavedomé vystupovanie pred publikom a v neposlednom rade si obohacujú svoju slovnú zásobu.