Aktivity žiakov

Olympiády:
     - Biblická olympiáda
     - Olympiáda ľudských práv
     - Olympiáda kritického myslenia
     - Olympiáda v anglickom jazyku

Účasť a reprezentácia na medzinárodných súťažiach a súťažiach žiakov medzi SŠ:
     - celoslovenská konferencia odboru zdravotnícky asistent
     - Poznáme svoje telo
     - poskytovanie prvej pomoci
     - Fullova ruža
     - Mladý Európan
     - Originál vs. Fejk
     - iBobor
     - IT FITNESS TEST
     - Genius Logikus
     - Zelený objektív ...

Účasť na akciách:
     - Svetový deň srdca
     - Deň narcisov
     - Červené stužky
     - Týždeň mozgu
     - Skutočné obete COVID-19  
     - Biela pastelka ...
   
Spolupráca:
     - s lekárňou Dr. Max v Železničnej poliklinike Zvolene
     - s Ligou proti rakovine
     - s RÚVZ Zvolen
     - s Národným kariérnym centrom
     - s Mestskou políciou
     - s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra
     - s Lesníckym a drevárskym múzeom ...

Zdravotnícke hliadky, napr. na športových podujatiach
Ukážky poskytovania prvej pomoci žiakom na ZŠ
Bezpríspevkové darcovstvo krvi
Mimoškolská krúžková činnosť
Reprezentácia prác žiakov v  SOČ
Odborné exkurzie
Výchovno-výcvikový lyžiarsky zájazd
Školské akcie

Projekty:
     - Španielsko
     - Česká republika
     - Taliansko
     - Nemecko