Uplatnenie absolventov

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Naši absolventi majú široké uplatnenie na trhu práce.

ABSOLVENT JE PRIPRAVENÝ

- zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v ošetrovateľskom procese pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého,
- plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime,
- podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
- poskytovať odbornú prvú pomoc,
- vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

Absolventi školy majú môžnosť pokarčovať v štúdiu na vysokých školách  poskytujúcich vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú na jednotlivé zdravotnícke povolania.