Niekoľko dôvodov prečo študovať
na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

• škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese najmodernejšie vyučovacie pomôcky,
• máme kvalitne vybavené učebne interaktívnymi tabuľami, projektormi, špecializované učebne vybavené počítačmi,
• žiaci majú možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí,
• naši absolventi majú široké uplatnenie na trhu práce,
• škola je aktívna v mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti, realizujeme súťaže, exkurzie, výlety, ponúkame široký výber krúžkov,
• k dispozícii ponúkame knižnicu s oddelením odbornej literatúry i beletrie,
• sme škola, ktorá zaručuje efektívny model výchovy a vzdelávania, podporuje inovatívne metódy a rozvíja osobnosť žiaka na morálno-etickom a humánnom princípe.

 

Profil školy

Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene má nezastupiteľné miesto v regióne. Pripravuje kvalifikovaných pracovníkov pre oblasť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Pedagogický zbor interných zamestnancov dopĺňajú externí učitelia-lekári a externé učiteľky-sestry z praxe. Všetci interní učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť.

Zameranie školy úzko súvisí s charitatívnou činnosťou, do ktorej sa škola v dostatočnej miere zapája. Aktivity školy sú vždy priebežne dopĺňané podľa aktuálnych ponúk rôznych inštitúcií a potrieb verejnosti.

Škola je členom Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky.

 

Presný názov študijného odboru (pre žiakov ZŠ a taktiež aj pre záujemcov o externé štúdium) v školskom roku 2022/2023 bude výsledkom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.
V návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky je názov odboru uvádzaný ako „praktická sestra-asistent“.