Niekoľko dôvodov prečo študovať
na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

• škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese najmodernejšie vyučovacie pomôcky,
• máme kvalitne vybavené učebne interaktívnymi tabuľami, projektormi, špecializované učebne vybavené počítačmi,

• zabezpečujeme vyučovanie anglického, nemeckého, latinského a v záujmovom krúžku španielskeho jazyka,
• žiaci majú možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí,
• naši absolventi majú široké uplatnenie na trhu práce,
• škola je aktívna v mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti, realizujeme súťaže, exkurzie, výlety, ponúkame široký výber krúžkov,
• k dispozícii ponúkame knižnicu s oddelením odbornej literatúry i beletrie,
• sme škola, ktorá zaručuje efektívny model výchovy a vzdelávania, podporuje inovatívne metódy a rozvíja osobnosť žiaka na morálno-etickom a humánnom princípe.