5325 Q DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

POĎTE ŠTUDOVAŤ PERSPEKTÍVNE, ZAUJÍMAVÉ A VZRUŠUJÚCE POVOLANIE SO 100% ISTOTOU ZAMESTNANIA.....Buďte pomáhajúcimi SESTRAMI a zanechajte hrejivé dobro medzi ľuďmi.

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: 3 – roky

Spôsob ukončenia: absolventská skúška (praktická, ústna z odborných predmetov, obhajoba absolventskej práce)

Výstupný doklad: diplom

Profesijný titul: dipl. s. - Diplomovaná všeobecná sestra a stáva sa spôsobilým pre výkon profesie SESTRY.

Termín podania prihlášky

 • Stiahnite si prihlášku na www.szsnitra.sk, vyplňte ju.
 • Priložte notárom overené maturitné vysvedčenie a pošlite s prihláškou na adresu školy: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra.
 • Termín do 31. júla bezplatne.

Podmienky na prijatie do odboru: 

 • maturitné vysvedčenie zo STREDNEJ ŠKOLY aj NEZDRAVOTNÍCKEHO  zamerania
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Bezúhonnosť
 • Bez prijímaciích pohovorov

ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ

Uplatnenie absolventov:

 • vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách,
 • v ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach,
 • v liečebniach pre dlhodobo chorých,
 • v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti,
 • v hospicoch,
 • v prírodných liečebných kúpeľoch,
 • v riadení a vo výskume,
 • v zariadeniach starostlivosti o deti do troch resp. šiestich rokov veku dieťaťa (detských jasliach),
 • absolvent sa uplatní na Slovensku aj v zahraničí v krajinách EÚ.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

 • v špecializačných študijných programoch
 • v certifikačných študijných programoch
 • v programoch sústavného vzdelávania