5333 Q DIPLOMOVANÝ RÁDIOLOGICKÝ ASISTENT

ŠTUDUJTE ČO MÁ PERSPEKTÍVU, ZMYSEL A UPLATNENIE...

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: 3 – roky

Spôsob ukončenia: absolventská skúška (praktická, ústna z odborných predmetov, obhajoba absolventskej práce)

Výstupný doklad: diplom

Profesijný titul: dipl. r. a. - Diplomovaný rádiologický asistent a stáva sa spôsobilým pre výkon profesie RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK.

Termín podania prihlášky

 • Stiahnite si prihlášku TU.... www.szsnitra.sk , vyplňte ju.
 • Priložte notárom overené maturitné vysvedčenie a pošlite s prihláškou na adresu školy: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra.
 • Termín do 31. júla bezplatne.

Podmienky na prijatie do odboru: 

 • maturitná skúška, zdravotná spôsobilosť

ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ

Uplatnenie absolventov:

 • na pracoviskách rádiodiagnostiky
 • na pracoviskách rádioterapie
 • na pracoviskách nukleárnej medicíny, počítačovej tomografie, radiačnej onkológie
 • na pracoviskách nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie
 • vo všetkých stupňoch liečebno - preventívnej starostlivosti
 • absolvent sa uplatní na Slovensku aj v zahraničí v krajinách EÚ.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

 • v špecializačných študijných programoch: nukleárna medicína, radiačná onkológia, špeciálna rádiológia
 • v certifikačných študijných programoch: mamografia, magnetická rezonancia, počítačová tomografia - CT, klasifikačný systém v zdravotníctve
 • v programoch sústavného vzdelávania