ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE  V NITRE JE SPRÁVNOU VOĽBOU

Škola má  vyše 70. ročnú tradíciu v príprave žiakov na zdravotnícke povolania . Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie -ISCED 3A v uvedených 4-ročných odboroch  ukončených maturitnou skúškou. Nadväznou formou štúdia je 3- ročné pomaturitné štúdium.

 • Na škole vyučuje 100% kvalifikovaní pedagogický zbor, ktorí je na vysokej odbornej úrovni. Pôsobí u nás aj PRVÁ lektorka na Slovensku medzinárodného preventívno-výchovného programu LIONS QUEST.
 • Škola sa opakovane umiestňuje v prvej TOP desiatke spomedzi stredných odborných škôl v rebríčku zostaveného agentúrou INEKO podľa dosiahnutých výsledkov žiakov.  Dva školské roky po sebe sme sa v Slovenskej republike umiestnili na 2. mieste a v Nitrianskom kraji na 1. mieste (www.ineko.sk).
 • Škola patrí medzi certifikované školy NÚCEM s licenciou na elektronickú formu externej časti maturitnej skúšky.
 • Škola je nositeľom certifikátu udeleného UNICEF Slovensko Škola priateľská k deťom, kde sa žiaci cítia bezpečne, dobre, sebaisto a chodia do školy s radosťou.
 • SZŠ Nitra je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE), kde si mladý človek sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať.
 • S podporou financií realizovaných projektovej z EÚ sme zakúpili a využívame výborné moderné elektronické prostriedky, IK technológie, e-learningový portál, elektronické testy a úlohy aj pre domácu prípravu, e-knihy pre viaceré predmety, 3D anatomické modely a iné.
 • Škola je veľmi úspešná v získavaní grantov z medzinárodného programu Erasmus+ a v projektovej činnosti. Aktuálne na škole prebiehajú projekty „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy 2020“, OP – ĽZ v objeme 440 000 € škola získala financie na pomôcky, vzdelávanie PZ a mimoškolskú činnosť. Rozšírený environmentálny program školy ENVIROPROJEKT 2020, kde separujeme 9 komodít. 
 • Šport má na škole zelenú.
 • Učíme praxou, ktorá sa realizuje na špičkových zdravotníckych pracoviskách v diagnostickom a terapeutickom tíme.
 • V rámci krúžku prvej pomoci žiakom umožňujeme prezentovať edukačno- preventívne zručnosti  rovesníkom na ZŠ, SŠ.
 • Podnikateľská činnosť školy je určená pre verejnosť, autoškoly, zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a realizujeme ju prostredníctvom akreditovaných kurzov: prvej pomoci, kurzu opatrovanie dospelých a kurzu opatrovania detí.