5361 M, N PRAKTICKÁ SESTRA

Kód a názov študijného odboru: 5361 M,N PRAKTICKÁ SESTRA         

Forma štúdia: denné aj externé večerné štúdium

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia:  denná forma 4 roky/ externá večerná forma 2 roky

Podmienky na prijatie do odboru: 

 • denná forma: absolvovanie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť
 • externá večerná forma: maturitná skúška, zdravotná spôsobilosť

Termín podania prihlášky:

 • denná forma: cestou výchovných poradcov základných škôl
 • externá večerná forma: bezplatne, do konca mája

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:  úplné stredné odborné vzdelanie

Uplatnenie absolventov: 

 • v ambulanciách,
 • v nemocniciach,
 • v privátnej sfére (medicínske centrá),
 • v zariadeniach sociálnych služieb, v Hospicoch
 • v detských jasliach

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

 • Vyššie odborné štúdium na našej škole v študijných odboroch DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA alebo DIPLOMOVANÝ RÁDIOLOGICKÝ ASISTENT
 • v špecializačnom študijnom programe:  starostlivosť o seniorov
 • v certifikovanej pracovnej činnosti: asistencia v záchrannej zdravotnej službe
 • VŠ