5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

Kód a názov študijného odboru: 5311 M   FARMACEUTICKÝ LABORANT

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia:  denná forma 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru: absolvovanie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:  úplné stredné odborné vzdelanie

Uplatnenie absolventov: 

  • v lekárňach,
  • vo výdajniach zdravotníckych potrieb,
  • vo farmaceutickom priemysle,
  • v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv,
  • na pracoviskách klinickej farmácie a biochémie

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

  • Vyššie odborné štúdium na našej škole v študijných odboroch DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA alebo DIPLOMOVANÝ RÁDIOLOGICKÝ ASISTENT
  • VŠ Farmácie do priemeru 1,1 počas 4- rokoch štúdia bez prijímacích skúšok
  • VŠ podľa vlastného výberu