Vážení deviataci!

Pripravili sme pre Vás akciu 
"1-DŇOVÝ ŠTUDENT" DOD 2024, v rámci ktorej sa môžete stať na jeden deň študentom našej školy.

Poďte si to vyskúšať a zažiť na "vlastnej koži" :)

Čakáme Vás 2. 2. 2024 so začiatkom o 7.45 hod. 

 

 

 

Priorita našej školy: Kráčame s modernou dobou

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Študijné odbory:

ELEKTROTECHNIKA 2675 M

V študijnom odbore elektrotechnika žiaci od 3. ročníka pokračujú vo vzdelávacích oblastiach počítačové systémy a elektroenergetika.
Absolvent vzdelávacej oblasti elektroenergetika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení.
Absolvent vzdelávacej oblasti počítačové systémy sa vie orientovať v problematike technického i programového vybavenia počítača, vie zostaviť počítače a zapojiť ich do siete, nainštalovať a obsluhovať rôzne operačné systémy a softvérové balíky ako sú CAD systémy, Inkscape, SolidWorks, Word, Excel, Access a ďalšie.

 

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2561 M

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IT. Je schopný navrhnúť, vybudovať a prevádzkovať počítačové siete typu LAN,  Intranet i Extranet. 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA 63 17 M

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby  je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách.

 

Škola očami našich žiakov

 

  • najmodernejšia škola v okrese
  • prestížne a žiadané odbory
  • vysoké uplatnenie absolventov
  • široký výber mimovyučovacích aktivít
  • oddychové zóny pre študentov na chodbách
  • školská free Wi-fi pre študentov
  • účasť na národných a medzinárodných súťažiach
  • spolupráca s uznávanými IT firmami