Elektrotechnika

Elektrotechnika - 2675 M

V študijnom odbore elektrotechnika si žiaci od 3. ročníka volia z dvoch vzdelávacích oblastí v oblastiach počítačové systémy a elektroenergetika.

Absolvent vzdelávacej oblasti elektroenergetika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, v prevádzke a údržbe elektrotechnických prác a elektrických zariadení.

Absolvent vzdelávacej oblasti počítačové systémy sa vie orientovať v problematike technického i programového vybavenia počítača, vie zostaviť počítače a zapojiť ich do siete, nainštalovať a obsluhovať rôzne operačné systémy a softvérové balíky ako sú CAD systémy, Inkscape, SolidWorks, Word, Excel, Access a ďalšie.