Učiť na ZUŠ

Absolvent študijného odboru Hudobno-dramatické umenie, Hudobno-dramatické umenie-Muzikál, Tanec a Spev je osobnosťou pripravenou pre umelecko-pedagogickú prácu na základnom stupni umeleckých škôl či v tanečných štúdiách, hereckých krúžkoch a pod. Úplné stredoškolské vzdelanie získané maturitou a vyššie odborné vzdelanie vrátane pedagogickej spôsobilosti nadobudnuté absolutóriom školy, prehĺbené povinnou koncertnou a scénickou praxou, formuje pedagóga na základných umeleckých školách.

Na fotke naša absolventka Stanka Adamjaková v štúdiu Fly v Poprade.