Študovať na vysokej škole

Absolvent študijného odboru Hudobno-dramatické umenie, Hudobno-dramatické umenie-Muzikál, Tanec a Spev je osobnosťou pripravenou k vysokoškolskému štúdiu daného študijného odboru a príbuzných odborov. Úplné stredoškolské vzdelanie získané maturitou a vyššie odborné vzdelanie vrátane pedagogickej spôsobilosti nadobudnuté absolutóriom školy, prehĺbené povinnou koncertnou a scénickou praxou, formuje výkonného študenta vysokej školy s umeleckým zameraním.