Stať sa profesionálnym umelcom

Absolvent študijného odboru Hudobno-dramatické umenie, Hudobno-dramatické umenie-Muzikál, Tanec a Spev je osobnosťou pripravenou pre výkon profesionálne náročných umeleckých činností. Úplné stredoškolské vzdelanie získané maturitou a vyššie odborné vzdelanie vrátane pedagogickej spôsobilosti nadobudnuté absolutóriom školy, prehĺbené povinnou koncertnou a scénickou praxou, formuje výkonného profesionálneho umelca.