V skratke: SKKE - konzervatórium pre Teba!

 • Sme škola, ktorá sa dokázala vypracovať na úroveň dobre fungujúcich a kvalitných európskych škôl. Ponúkame kvalitnú výuku v menšom kolektíve rodinného typu, medzinárodné stáže a hodnotné workshopy.  
 • Okrem dlhoročných spoluprác s Maďarskom, Českom, Holandskom máme dva aktívne projekty Erasmus + - výmenné stáže študentov. Sú v nich Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko a my - SKKE. Mestá Rotterdam, Cannes, Madrid, Lisabon, Záhreb, Livorno.
 • Naši pedagógovia pôsobia (nielen) v slovenských divadlách   a baletných súboroch, v televíznych reláciách, seriáloch a filmoch.
 • Máme vysokú uplatniteľnosť absolventov v praxi - všetky odbory na SKKE sú podložené informáciami o potrebách na trhu práce doma i za hranicami.
 • Ponúkame výkonové a sociálne štipendium – až do výšky mesačného školného.
 • Tri tanečné a tri herecké sály sú k dispozícii počas i mimo vyučovania.

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12 v Košiciach (SKKE) je  typ strednej školy, ktorá poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca a pedagóga základných umeleckých škôl v študijných odboroch:

 • 8226 Q Hudobno-dramatické umenie
 • 8226 Q 01 Muzikál
 • 8227 Q Tanec
 • 8228 Q Spev

VIAC INFO O SKKE NA:  https://www.skke.sk/o-skole/charakteristika-skoly

 

ŠESŤ DÔVODOV, PREČO SI VYBRAŤ SKKE:

PRVÝ DÔVOD

POSKYTOVANIE VZDELANIA V ODBORE 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – MUZIKÁL V KOŠICKOM KRAJI PREBIEHA JEDINE NA SÚKROMNOM KONZERVATÓRIU, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE.

 • Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul. 12 v Košiciach ako JEDINÉ KONZERVATÓRIUM V KOŠICKOM KRAJI PONÚKA ŠTÚDIUM V ODBORE HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – MUZIKÁL. 
 • Škola má v tomto odbore vynikajúce výsledky a jej absolventi v prijímacom konaní na vysokých školách v tomto a príbuznom odbore hlavne na JAMU v Brne, ktorá ponúka Muzikálové herectvo, končia na prvých miestach. 
 • Po ukončení štúdia na vysokej škole sú im okamžite ponúkané angažmán v popredných divadlách v Českej republike (Divadlo JKT Plzeň, Moravské divadlo Olomouc, atď.)​

DRUHÝ DÔVOD

DVA PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ERASMUS + 

 • SKKE je zapojené do dvoch projektov ERASMUS+ s konzervatóriami v mestách

ROTTERDAM (Holandsko), 
LISABON (Portugalsko), 
LIVORNO (Taliansko), 
ZAGREB (Chorvátsko), 
CANNES (Francúzsko), 
MADRID (Španielsko).  

TRETÍ DÔVOD

VYSOKÁ UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV ŠKOLY V PRAXI.

 • Študenti našej školy sa pravidelne uplatňujú v odbore, ktorý študovali (vysoké školy umeleckého zamerania, divadlá, súbory, pedagógovia ZUŠ, ...), čo predstavuje  vysokú úspešnosť a uplatniteľnosť v odbore a na trhu práce.
 • Napríklad v školskom roku 2019/2020 ukončilo štúdium maturitnou skúškou jedenásť študentov, z toho traja sú prijatí na vysoké školy umeleckého zamerania (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica), jeden získal angažmán v divadle ROMATHAN v Košiciach a sedem ďalej pokračuje v štúdiu absolutória na našej škole. 
 • Ďalej štúdium absolutória v tomto roku úspešne ukončilo šesť študentov, z toho päť študentov získalo angažmán v divadlách ako: 

ROYAL BALLET FEHÉRVÁR, Maďarsko (2 študenti),

SZEGED CONTEMPORARY DANCE COMPANY, Maďarsko 

BALET ŠTÁTNEJ OPERY v Banskej Bystrici,

PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR, Prešov
Jeden študent získal uplatnenie ako tanečný pedagóg, čiže 100 % absolventov sa uplatnilo v odbore. 

 

ŠTVRTÝ DÔVOD

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ŠKOLY S VYSOKÝMI ŠKOLAMI UMELECKÉHO ZAMERANIA A PROFESIONÁLNYMI SÚBORMI.

 • Od roku 2004 má naša škola uzatvorenú Dohodu o dlhodobej vzájomnej spolupráci s prestížnou umeleckou vysokou školou CODARTS - University of the arts, Rotterdam. ​​​
 • Škola už dlhodobo spolupracuje s JANÁČKOVOU AKADÉMIOU MÚZICKÝCH UMENÍ v Brne. 
 • V roku 2018 naša škola uzatvorila Dohodu o dlhodobej vzájomnej spolupráci s baletným súborom ROYAL BALLET FEHÉRVÁR v Szekesfehervári v Maďarsku pod záštitou primátora mesta Székesfehérvár, ktorej predmetom je výuka a vzdelávanie v oblasti tanečného umenia a zaradenie študentov do oficiálneho vzdelávacieho programu (stáže)tréningov a naštudovania repertoáru súboru (iná forma resp. obdoba duálneho vzdelávania).

PIATY DÔVOD

PRVENSTVÁ ŠKOLY NA MEDZINÁRODNÝCH A CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ, HUDOBNÝCH SÚŤAŽIACH.

 • V šk.roku 2019/2020  získala naša žiačka 3. ročníka na medzinárodnej baletnej súťaži Nádej baletu 2019 v Liptovskom Hrádku 1. miesto v kategórií žiakov konzervatórií nad 16 rokov a titul Absolútneho víťaza súťaže. 
 • V šk. roku 2018/2019  sme na medzinárodnej súťaži Nádej baletu 2018 v Liptovskom Hrádku taktiež získali 1. a 2. miesto v kategórií žiakov nad 16 rokov. 
 • Naši študenti úspešne reprezentovali našu školu aj na súťaží žiakov konzervatórií Priestor pre talent pod záštitou MŠVVaŠ, kde v roku 2017 v  Topoľčanoch získali 

1. až 3. miesta za umelecký prednes prózypoézie, za spev a za hereckú improvizáciu

Veľkým úspechom našich žiačok je aj získanie titulu víťaza súťaže 
Košický zlatý poklad 2019.

ŠIESTY DÔVOD

ÚSPEŠNÁ PREZENTÁCIA SLOVENSKA AKO AJ MESTA KOŠICE

 • Naša škola úspešne reprezentovala Slovensko ako aj samotné mesto Košice, kde ako víťaz medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletusme boli zaradení do spoločného programu s víťazmi medzinárodnej baletnej súťaže GRAND PRIX VIEDEŇ s názvom CHARITY AWARDS GALA konaného v Národnom divadle v Brne.
 • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnom podujatí  Medzinárodní týdny tance – Happening tanečních konzervatoří v Prahe, kde taktiež úspešne reprezentuje Slovensko ako aj samotné mesto Košice, spomedzi tanečných konzervatórií z Prahy, Brna, Gyoru, Viedne, Bratislavy atď. ​​

 

SME MODERNÉ KONZERVATÓRIUM S EURÓPSKYMI SPOLUPRÁCAMI

...sme SKKE...

...buď aj ty SKKE...