Talentovky HDU a Muzikál

Milí uchádzači,

ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa talentových skúšok na naše konzervatórium.

Nižšie uverejňujeme informácie, v ktorých predpokladáme (a dúfame), že budeme môcť zorganizovať talentovky PREZENČNOU FORMOU.

V prípade, ak by epidemiologická situácia opäť nepustila žiakov do škôl, budeme Vás informovať o dištančnej forme.

Ak ste zvedaví, ako vyzerali talentovky na SKKE dištančne v minulom roku 2020, kliknite na link: 

https://www.skke.sk/aktuality/talentovky-hdu-a-muzikal-20202021

Nájdete v ňom zadania, ktoré nám uchádzači zasielali. 

ALE TERAZ LEN DÚFAJME, ŽE VÁS UVIDÍME OSOBNE.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR - 8226 Q HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE
                                 - 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - MUZIKÁL

TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 5. MÁJ 2021 (PODĽA POTREBY 6. ALEBO 7. MÁJA)

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ i pre uchádzačov so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko- umelecké predmety daného študijného odboru.)
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Predpokladom úspešného zvládnutia fyzicky náročného štúdia je dobrý zdravotný stav uchádzača. Spolu s prihláškou je nutné zaslať:

1. podrobnú správu od foniatra
2. podrobnú správu od všeobecného lekára

Tlačivo na podrobnú správu od všeobecného lekára nájdete v sekcii: O škole / Tlačivá na stiahnutie.

Upozorňujeme, že talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači bez akýchkoľvek závažných zdravotných a ortopedických problémov.

Cieľom talentovej skúšky je získať ucelený obraz o talente a schopnostiach uchádzačov. Hodnotí sa herecké, hudobné a pohybové nadanie, zdravý hlas schopný vývoja, správna výslovnosť /bez chýb/, telesné predpoklady bez chorôb, ktoré by bránili štúdiu, javiskový vzhľad.

TALENTOVÉ SKÚŠKY V ODBORE HUDOBNO–DRAMATICKÉ UMENIE SÚ ZLOŽENÉ Z 3. ČASTÍ:

1. ČASŤ– HERECKÉ PREDPOKLADY

Uchádzač si pripraví:

 • pohybovú etudu /bez slov – ľubovoľná téma/
 • Próza - podľa vlastného výberu v rozsahu minimálne 3. min.
 • Poézia - podľa vlastného výberu v rozsahu minimálne 3. min.

2. ČASŤ – SPEVÁCKE PREDPOKLADY A VŠEOBECNÁ HUDOBNÁ SKÚŠKA

 • Uchádzač si pripraví jednu ľudovú pieseň + jednu umelú /populárna, jazzová, filmová, muzikálová, šansón/- potrebný notový podklad alebo CD nosič
 • Overenie hudobnej pamäte – požaduje sa : schopnosť opakovať jednoduchú melódiu a krátky melodicko-rytmický motív
 • Tonálne cvičenie - požaduje sa : zaspievať jednoduchú pieseň od rôznych tónov, sluchové rozlíšenie dur a mol
 • Zmysel pre rytmus – požaduje sa : reprodukcia rytmického motívu

3. ČASŤ – TANEČNÉ PREDPOKLADY

 • Zopakovanie zadanej krátkej tanečnej variácie –moderný tanec

Na talentovú skúšku si uchádzač prinesie :

 • cvičný úbor, vhodnú čistú obuv, hudobné podklady alebo CD nosič.

Manipulačný poplatok za talentové skúšky je 0 eur.

Výsledok talentových skúšok bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na internetovej stránke školy: www.skke.sk

Bližšie informácie budú zaslané uchádzačovi na základe vyplnenej prihlášky na originálnom tlačive MŠ SR.

UPRAVENÉ KRITÉRIA PRE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE VŠETKY ODBORY SÚKROMNÉHO KONZERVATÓRIA, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MŠVVAŠ SR V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE.

            Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 a § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1- A1810 zo 4. januára 2021 a na základe Usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 z 23. 2. 2021 sa prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na stredných školách uskutočnia:

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021

b) v druhom  termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

            Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ i uchádzači so záujmom študovať druhú strednú školu. Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia. Prihlášku na prijímacie konanie je potrebné odoslať na adresu školy najneskôr do 16. apríla 2021.

Kritéria hodnotenia

Celkové hodnotenie vzniká na základe čiastkového ohodnotenia dvoch kritérií:

 1. overenie nadania a talentu,
 2. zohľadnenie študijných výsledkov (prospech).

Systém hodnotenia platný pre všetky odbory

Počet bodov určuje odborná komisia v zložení 4 členov následovne:

 1. overenie nadania a talentu – max. 100 bodov.
 2. zohľadnenie študijných výsledkov (prospech) – max. 5 bodov,

Pre úspešné prijatie je potrebné získať v 1. kritériu Overenie nadania a talentu minimálne 50 bodov. (Ak uchádzač nezíska v tomto kritériu minimálne 50 bodov nevyhovie talentovým skúškam.)

Výsledné poradie úspešných uchádzačov určí súčet získaných bodov v jednotlivých kritériách.

Pri rovnosti bodov poradie uchádzača určí počet získaných bodov v kritériu 1 - Overenie nadania a talentu.

 

Definovanie jednotlivých kritérií

Overenie nadania a talentu.

Prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu. Skúšok sa zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na dosiahnutý prospech. Bodové hodnotenie v rozsahu 0 – 100 bodov.

Bodové hodnotenie v odbore Hudobno-dramatické umenie:

Osobná prezentácia                                                       maximum bodov        4

Herectvo                                                                         maximum bodov        60

Spev                                                                                maximum bodov        24

Tanec                                                                               maximum bodov        12

Bodové hodnotenie v odbore Hudobno-dramatické umenie - Muzikál:

Osobná prezentácia                                                        maximum bodov        4

Herectvo                                                                          maximum bodov        40

Spev                                                                                 maximum bodov        44

Tanec                                                                                maximum bodov        16

 

Zohľadnenie študijných výsledkov (prospech)

Za celkový prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body v rozsahu 0 až 5 bodov - podľa prospechu žiaka. Žiakom, ktorí boli hodnotení počas školského roku 2020/2021 slovným hodnotením, bude toto hodnotenie prepočítané na základe konkrétneho slovného hodnotenia konkrétneho predmetu tak, aby mohol byť každý predmet kvantifikovaný v rozmedzí 1 až 5. Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie z daného predmetu hodnotením z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

Prijatí budú len uchádzači, ktorí v prijímacom konaní dosiahli potrebný počet bodov určený kritériami prijatia a umiestnili sa na mieste, ktoré neprevyšuje počet stanovených možných prijatých uchádzačov.