Prevádzka a ekonomika dopravy

Študijný odbor

 

Forma štúdia: denná

Dĺžka prípravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť

Prijímacia skúška: slovesnký jazyk a literatúra, matematika

Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška

Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

Doklady o ukončení štúdia: absolvent obdrží maturitné vysvedčenia

 

Stručný popis odboru:

 

  • Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko - hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy, prepravy, zasielateľstva a colnej deklarácie. V závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v v cestnej, mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečér, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s PHM, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), pracovník dopravného odboru orgánu štátnej správ, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti zasielateľstva a logistiky.