grafik digitálnych médií

 

 

 • 3447 K grafik digitálnych médií

  Študijný odbor

  Forma štúdia: denná

  Dĺžka prípravy: 4 roky

  Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

  Základné podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť

  Prijímacia skúška: slovesnký jazyk a literatúra, matematika

  Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška

  Doklady o ukončení štúdia: absolvent obdrží maturitné vysvedčenia a výučný list.

  Poskytované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie a odborná príprava na výkon povolaní prevádzkového charakteru na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie

  Pracovné uplatnenie absolventa: organizácie zaoberajúce sa hotovovaním digitálnych médií, reprodukčné a grafické štúdiá, reklamné agentúry

  Nadväzná odborná príprava: špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania

  Videoprezentácia o odbore

Stručný popis odboru:

 

 • V tomto študijnom odbore je odborná zložka zameraná na získanie vedomostí v oblasti spracovania grafických návrhov, spracovania digitálnych médií, grafiky digitálnych médií. Absolvent má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.

  Absolvent vie:

  Základné vyučovacie programy:

  Programovacie jazyky:

  Praktické vyučovanie zabezpečené na:

  • čítať a upravovať podkladovú dokumentáciu
  • použiť rôzne navrhárske techniky
  • spracovávať textové a obrazové predlohy skenenrov, grafických a zalamovacích programov
  • spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie
  • pracovať s digitálnymi dátami v sieťových informačných systémoch
  • spracovať zvukové a video sekvencie a včeniť do digitálnych médií
  • koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch
  • upravovať multimediálne produkty
  • Adobe Photoshop CC, CS5 – rastrová grafika
  • Adobe Illustrator CC, CS5 – vektorová grafika
  • Adobe Dreamweaver CC,CS5 - programovanie
  • Adobe Indesign CC, CS5 - zalomenie a sadzba dokumentov
  • Adobe After Effect CC – strih a tvorba videa
  • Pinnacle Studio – strih a tvorba videa
  • Cinema 4D – 3D modelovanie
  • XHTML/HTML – od základov
  • CSS – od základov
  • JavaScript – od základov
  • PHP – od základov
  • MySQL – práca s databázou