Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1 v Nových Zámkoch má dôležité miesto  vo výchovno-vzdelávacom procese nášho regiónu, v príprave mladej generácie na povolania najmä v oblasti remesiel. Má bohatú, viac ako 130-ročnú históriu.

História školy: Začala sa písať v roku 1884 zriadením učňovskej školy pod názvom Obecná učňovská škola.  Do dnešného dňa prešla škola mnohými zmenami. Zmeny po roku 1989 dali škole nový rozmer. Zriaďujú sa nové učebné  a študijné odbory, pričom sa pôvodná štruktúra odborov zachováva. V školskom roku 2002/2003 sa otvára Stredná priemyselná škola dopravná. 01.09.2003 sa konštituovala Združená stredná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky. Škola po prechodnom období pod názvom  Stredná odborná škola definitívne získala názov Stredná odborná škola dopravy a služieb s účinnosťou od 01.09.2016. 

Charakteristika školy: Škola pripravuje žiakov v študijných a učebných odboroch zameraných na dopravu a autoopravárenstvo, spoločné stravovanie, kozmetické, kadernícke a grafické služby.

Má veľmi dobré priestorové a personálne podmienky na vyučovanie. Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v dvoch budovách: na Jesenského ulici a na Ul. L. Kassáka. Praktické vyučovanie sa realizuje formou odborného výcviku  a odbornej praxe vo vlastných cvičných dielňach ako aj na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov. Škola disponuje odbornými učebňami,  laboratóriami výpočtovej techniky s možnosťou využitia moderných informačných technológií vo vyučovaní odborných predmetov. Praktické vyučovanie sa vykonáva v autodielni, vo vlastnej reštaurácii, kaderníckom a kozmetickom salóne. Od 01.09.2019 v študijnom odbore autotronik a v učebných odboroch autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár sa vzdeláva v systéme duálneho vzdelávania.

Od roku 1995 aktívne spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.  Podľa jej pokynov konajú žiaci záverečné skúšky vo všetkých učebných odborov. Žiaci môžu získať k výučnému listu certifikáty SOPK, cechové knižky CPA SR. Veľmi dobrá je spolupráca školy s profesijnými organizáciami, ako sú  Slovenská živnostenská komora, Slovenská barmanská asociácia,  Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky Slovenskej republiky, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení.

Naša škola získala  štatút Pilotného centra pre učebné odbory  autoelektrikár a mechanik opravár – cestné motorové vozidlá. Základnou  požiadavkou doby je  zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť výroby, servisu a predaja cestných motorových  vozidiel. Táto problematika je odborne garantovaná  členstvom v Cechu predajcov a servisov cestných motorových vozidiel pri Zväze automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

V súčasnom období škola dosahuje veľmi dobré výsledky v súťažiach odborných vedomostí a zručností v učebných a študijných odboroch kozmetik, kaderník, autoopravár a čašník, servírka, dôkazom čoho sú popredné umiestnenia na celoslovenskej ako i medzinárodnej úrovni.

Medzinárodné aktivity školy: Škola aktívne spolupracuje so strednými školami v zahraničí. Organizujeme medzinárodné súťaže  odborných vedomostí a praktických zručností, projekty, výmenné pobyty žiakov, odborné exkurzie.