polygraf-grafik

 

 

 • Učebný odbor

  Forma štúdia: denná

  Dĺžka prípravy: 3 roky

  Učebný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

  Základné podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť

  Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška

  Poskytované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie

  Doklady o ukončení štúdia: absolvent obdrží výučný list

   

Obsahové štandardy

 

 • Sadzba textu

  Učivo je zamerané na postupy sadzby textu pre jednotlivé druhy tlačovín. Žiaci sa naučia základné pravidlá sadzby textu, postup formátovania textu, použitie jednotlivých programových nástrojov na úpravu textu v grafických programoch, pravidlá uzatvárania grafických dokumentov, archivácie dokumentov a prenosu dokumentov v počítačovej sieti. Žiak získava poznatky o konštrukcii písma, osvojí si kritériá charakteristiky a klasifikácie písma.

  Reprodukcia obrazu

  Učivo je zamerané na celý technologický postup spracovania obrazových predlôh, vplyv jednotlivých činiteľov a faktorov na ich spracovanie až po finálny produkt prípravy tlače. Obsah učiva je zameraný na osvojenie základov technológie prenosu obrazovej informácie, základy optiky, farebného vnemu a reprodukcie farieb. Učivo poskytuje žiakom vedomosti o predlohách pre reprodukciu ako aj prehľad o zariadeniach na snímanie a úpravu obrazových predlôh. Pozornosť je venovaná grafickým formátom súborov, úprave bitmapovej zoskenovanej predlohy a využitiu grafických programov. Učivo je orientované na špecifikáciu rôznych výstupných formátov grafických súborov. Žiak si osvojí poznatky o farebnosti tlače, o rastrovaní obrazu, oboznámi sa s princípom tvorby rastrového bodu a druhmi rastov.

  Spájanie textu a obrazu (layout)

  Žiaci tu získavajú teoretické poznatky o spájaní textu a obrazu do strán jednotlivých druhov tlačovín. Naučia sa používať základné typografické pravidlá pre rozmiestnenie textu a obrazu na ploche tlačoviny. Obsah je zameraný na digitálne postupy spájania textu a obrazu – layout tlačoviny ale rovnako sa žiak oboznámi aj s menej používanými staršími analógovými postupmi stránkovej montáže. Žiaci sa naučia používať grafické pravidlá pre stránkovú montáž. Obsah je zameraný na vedomosti o montážnom pláne a vedomosti o umiestnení a používaní technických prvkov na hárkovej montáži pre riadenie kvality tlače. Táto oblasť je považovaná za základ pre prácu polygrafa - grafika. Obsah je zameraný na základné počítačové programy pre spracovanie textu a obrazu a na orientáciu sa v princípoch komunikácie a výmeny dátových súborov.

  Zhotovenie tlačovej formy

  Učivo je zamerané na technologické postupy zhotovenia tlačovej formy v závislosti od tlačovej Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá 44 techniky a použitej tlačovej formy. Žiak sa naučí zákonitosti tlačiacich a netlačiacich prvkov na tlačovej forme a technologické princípy ich zhotovenia pri výrobe tlačovej formy. Žiak si osvojí poznatky o prepojení grafických podkladov a technológie výroby tlačovej formy. Obsahom učiva sú postupy prípravy digitálnych dát pre zhotovenie tlačovej formy, postupy zhotovenia digitálneho montážneho plánu a spôsoby rozmiestnenia strán na tlačovom hárku. Žiaci sa naučia orientovať v elektronických zariadeniach a systémoch spojených s predtlačovou fázou polygrafickej výroby označovanej aj ako prepress.

  Kvalita

  Žiaci získajú vedomosti o technických normách popisujúcich parametre polygrafických výrobkov ako aj vedomosti o normách pre riadenie kvality polygrafickej produkcie. Učivo je zamerané na spôsoby hodnotenia kvality vstupných materiálov, textových a obrazových podkladov pre polygrafickú výrobu ako aj na hodnotenie kvality digitálnych dát pre zhotovenie tlačovej formy. Žiaci sa naučia základné princípy vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly. Obsah učiva je zameraný na prvú fázu polygrafickej výroby a to prípravu tlače – prepress.