Projekt LAB IT Creativity

Informačné a komunikačné technológie (ďalej len IKT) predstavujú v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcu oblasť ľudskej aktivity, ktorá svojím prierezovým charakterom ovplyvňujú rozvoj všetkých ostatných oblastí. Vzhľadom na túto skutočnosť vznikla spoločenská objednávka na ich zaradenie do obsahu edukácie na všetkých stupňoch školskej sústavy aj obsahu celoživotného vzdelávania.

Základným cieľom projektu FARMING – IT LAB CREATIVITY je podporou praktickej a neformálnej výučby IT na stredných školách vzbudiť záujem študentov o IKT ako prostriedku pri príprave na budúce povolanie a týmto obmedziť  odliv intelektuálnej mládeže mimo Košického kraja. Vytvorením pracovných tímov rozvíjať u žiakov tímovú spoluprácu, ktorá v pracovnom prostredí pri riešení reálnych úloh alebo problému učí študentov byť schopnými spolupracovať so svojimi kolegami. Tímovou spoluprácou a aktívnou účasťou na aktivitách, za spolupráce s mentormi, pedagógmi a IT inštitúciami  vytvoriť výstupy z aktivít, ktoré prezentujú  záujem mladých ľudí o IT technológie.

LAB IT Creativity prepája nielen firmy so strednými školami, no zapája aj ďalší článok hrajúci dôležitú motivačnú úlohu a to súčasných študentov informatických odborov na TUKE. Spolupráca bude zahŕňať odborné prednášky, návštevy vo firmách a prácu na vlastných projektoch, ktoré vyvrcholia v júnovom záverečnom stretnutí spojenom s prezentáciami.