Gymnázium Pavla Horova je 4- ročné gymnázium s históriou od roku 1922. V Michalovciach i v širšom okolí patrí k tým školským zariadeniam, ktoré sú ťahúňmi progresu a kvalitatívneho napredovania. Prioritou školy je flexibilný Školský vzdelávací program Sapere Aude, ktorý ponúka päť modulov vzdelávania a kvalitnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium. Počet a rozmanitosť ponúkaných piatich modulov vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu, mimoškolské a voľnočasové aktivity školy sú jasným dôkazom toho, že škola žije životom bohatým na udalosti a výsledky.

Žiaci školy dosahujú vysokú úspešnosť v predmetových olympiádach, vedomostných a športových súťažiach a zároveň vysoké percento prijatia na vysokoškolské štúdium v SR i v zahraničí. Škola je moderná, dynamická, s profesionálnym i individuálnym prístupom. Charakterizuje ju kultivované prostredie, stabilita, inovácie, chuť posúvať sa dopredu a pracovať na sebe, množstvo vynikajúcich študentov a pedagógov a tradície.

 

7902 J gymnázium Moduly vzdelávania:

 • Modul 1 - všeobecné štúdium
 • Modul 2 - rozšírené vyučovanie informatiky                                    
 • Modul 3 - rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 - rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov

 

Naše TOP:

 • výber zo štyroch cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), zahraniční lektori, široká ponuka voliteľných predmetov v 3. - 4. ročníku a voľba vyučujúcich vo 4. ročníku,
 • možnosť získať jazykové certifikáty DSD, DELF, TOFL, 
 • testovacie cetrum ECDL, SCIO, Sciencelab,
 • medzinárodné projekty Erasmus+, DofE, MUN, Schulbrücke a i.,
 • unikátny projekt FinQ a Reserata pro Futuro,
 • 1 veľká športová hala, 1 gymnastická telocvičňa, posilňovňa, tenisový kurt a vonkajší športový areál, spolupráca so športovými klubmi - hokej, futbal, hádzaná,
 • 3 zrekonštruované prírodovedné laboratóriá, 4 počítačové učebne, dve 3D tlačiarne, učebňa robotiky, IT Lab Creativity, vlastný e-learningový portál a i.,
 • oddychové zóny, školská klubovňa, školský bufet a jedáleň,
 • skúsení a fundovaní pedagógovia, bohatý študentský život a mimoškolská činnosť,
 • aktívny školský parlament,
 • podporný poradenský tím (školský psychológ, kariérový poradca, výchovný poradca),
 • vlastná školská jedáleň a i.