IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Strategický cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Ciele Aktivity 2:

Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

Účasť na exkurziách: Centrum informatickej bezpečnosti na PF UPJŠ Košice

Účasť na súťažiach:

  • Košický matboj
  • Robotický battle na Alejovej
  • súťaž v 3D tlači

Účasť na prednáškach: Bezpečnosť informačných technológií.

Webová stránka projektu: www.itakademia.sk