Projekt FinQ GPH

Program FinQ je program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR, ktorého hlavným garantom je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Cieľ programu FinQ je prispieť k rozvoju finančného vzdelávania a finančnej kultúry na Slovensku, spracovať a poskytnúť školám učebné materiály na zvýšenie FG.  Naša škola patrí do skupiny 25 škôl Slovenska, ktoré boli vybrané  NSPP do finančného projektu FinQ.

Pri tvorbe koncepcie programu vychádzali autori z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ– kvocient finančnej kultúry. Ten je podľa autorov programu potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.